Mobile 한국어

三國志 백과사전

-----고사성어 문제풀이

-----Regdate

-----readed_count

-----Update_order

한문.영문 삼국지소설

오늘 :
1,925 / 26,078
어제 :
2,345 / 35,687
전체 :
4,106,890 / 172,158,227


SubKorea 검색
모든 웹사이트 검색
Mobile Menu, Mobile 삼국지백과사전, Cyber World Tour,
삼국지 연대표 & 사자성어 : 155년 ~ 190 ~ 200 ~ 210 ~ 220 ~ 230 ~ 250 ~ 270 ~ 284
삼국지 인물별 고사성어 - 위(魏), 촉(蜀), 오(吳), 기타
삼국지 인물별 처세술 - 조조, 유비, 손권
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
Notice 공지 [유비처세술] 촉나라 유비 이야기
zegal
2005-12-04 4507 44
Notice 공지 [손권처세술] 오나라 손권 이야기
zegal
2005-12-04 3812 10
Notice 공지 [조조처세술] 위나라 조조 이야기
zegal
2005-12-04 4369 21
121 관직 승(丞)
zegal
2005-03-20 1370 1
120 관직 수재(秀才)
zegal
2005-03-20 1376 3
119 관직 시강(侍講)
zegal
2005-03-20 1376 3
118 관직 내조(內朝)
zegal
2005-03-19 1381 4
117 관직 상시(常侍)
zegal
2005-03-20 1386 2
116 관직 상(相)
zegal
2005-03-20 1387 1
115 관직 부마(駙馬)
zegal
2005-03-19 1389 3
114 관직 부자사(部刺史)
zegal
2005-03-19 1403 1
113 관직 양료관(糧料官)
zegal
2005-03-20 1405 2
112 관직 부자사(部刺史)
zegal
2005-03-20 1406 1
111 관직 대홍로(大鴻擄)
zegal
2005-03-19 1408 2
110 관직 대사공(大司空)
zegal
2005-03-19 1410 3
109 관직 도독(都督)
zegal
2005-03-19 1411 2
108 관직 태위
zegal
2005-03-19 1412 1
107 관직 소교(少校)
zegal
2005-03-20 1412 2
106 관직 대홍로(大鴻盧)
zegal
2005-03-19 1415 4
105 관직 구경(九卿)
zegal
2005-03-19 1417 9
104 관직 태복(太僕)
zegal
2005-03-19 1419 1
103 관직 태의령(太醫令)
zegal
2005-03-19 1421 2
102 관직 미인(美人)
zegal
2005-03-19 1424 1
101 관직 종정(宗正)
zegal
2005-03-20 1424 5
100 관직 목(牧)
zegal
2005-03-19 1430 2
99 관직 상서(尙書)
zegal
2005-03-19 1436 1
98 관직 종정(宗正)
zegal
2005-03-19 1437 3
97 관직 중부연리(中部椽吏)
zegal
2005-03-20 1437 2
96 관직 전장군(前將軍)
zegal
2005-03-20 1439 1
95 관직 정위(廷尉)
zegal
2005-03-19 1443 4
94 관직 내조(內朝)
zegal
2005-03-19 1447 2
93 관직 시중(侍中)
zegal
2005-03-19 1449 3
92 관직 국구(國舅)
zegal
2005-03-19 1459 6
91 관직 공부시랑(工部侍郞)
zegal
2005-03-19 1473 4
90 관직 장사(長史)
zegal
2005-03-20 1473 1
89 관직 태복(太僕)
zegal
2005-03-20 1477 3
88 관직 귀인(貴人)
zegal
2005-03-19 1489 2
87 관직 복야
zegal
2005-03-19 1490 1
86 관직 봉군도위(奉軍都尉)
zegal
2005-03-19 1495 1
85 관직 전농(典農)
zegal
2005-03-20 1496 1
84 관직 사마(司馬)
zegal
2005-03-20 1502 1
83 관직 보궁수(步弓手)
zegal
2005-03-19 1513 1
82 관직 상국(相國)
zegal
2005-03-20 1522 2
81 관직 도위(都尉)
zegal
2005-03-19 1539 4
80 관직 독우(督郵)
zegal
2005-03-19 1540 3
79 관직 어사대부(御使大夫)
zegal
2005-03-19 1544 1
78 관직 위위(衛尉)
zegal
2005-03-19 1546 1
77 관직 시어사(侍御史)
zegal
2005-03-20 1546 2
76 관직 번비(藩妃)
zegal
2005-03-20 1547 2
75 관직 점군사마(點軍司馬)
zegal
2005-03-20 1552 1
74 관직 북도위(北都尉)
zegal
2005-03-20 1564 1
73 관직 사공(司空)
zegal
2005-03-20 1573 1
72 관직 아장(牙將)
zegal
2005-03-20 1590 1