Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1212 Tang Weixing 9단 : Chen Shiyuan 9단

cyber | 2018.01.30 08:35:17 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Team Men] DT[2017-12-12] PB[Tang Weixing]BR[九단] PW[Chen Shiyuan]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dc];B[pq];W[cp];B[eq];W[qo];B[ce];W[hp];B[qk];W[dq];B[do];W[dp];B[gp];W[ep];B[ho];W[io];B[hn];W[op];B[oq];W[np];B[mq];W[gq];B[hq];W[ip];B[fq];W[fp];B[gr];W[go];B[ed];W[ec];B[fd];W[gc];B[gn];W[gq];B[fc];W[fb];B[gp];W[fo];B[gd];W[gb];B[iq];W[hd];B[he];W[ie];B[id];W[hc];B[hf];W[je];B[dj];W[nc];B[qf];W[dd];B[de];W[ff];B[ef];W[ge];B[gf];W[fe];B[ee];W[fg];B[ig];W[gg];B[ii];W[ih];B[jh];W[hh];B[jg];W[ji];B[eh];W[ki];B[hg];W[gi];B[hi];W[gh];B[gj];W[fj];B[hk];W[gk];B[hj];W[fi];B[lg];W[ek];B[dk];W[hl];B[ik];W[gl];B[kk];W[mi];B[jm];W[ng];B[nf];W[mf];B[mg];W[nh];B[me];W[kf];B[lh];W[lf];B[li];W[of];B[oe];W[ne];B[nd];W[oc];B[nf];W[pc];B[pf];W[ne];B[fn];W[dl];B[cl];W[dm];B[nf];W[ci];B[di];W[ne];B[cm];W[dn];B[nf];W[ch];B[eg];W[ne];B[dr];W[nf];B[cr];W[in];B[im];W[hm];B[qc];W[od];B[qb];W[be];B[bf];W[bd];B[ae];W[cd];B[qp];W[rp];B[rq];W[ko];B[ro];W[rn];B[sp];W[qh];B[rg];W[pl];B[ml];W[ad];B[af];W[qd];B[pe];W[pb];B[rc];W[jq];B[gq];W[bn];B[bj];W[kr];B[qn];W[ql];B[rk];W[pk];B[pj];W[nk];B[mk];W[mj];B[oj];W[lj];B[kj];W[nl];B[ln];W[lk];B[ll];W[qi];B[qj];W[mn];B[lm];W[nj];B[po];W[cn];B[bq];W[mr] C[● Tang Weixing 九단 ○ Chen Shiyuan 九단 182수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go