Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Chen Shiyuan 9단 : Shin Jinseo 9단

cyber | 2018.01.30 08:37:27 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Team Men] DT[2017-12-13] PB[Chen Shiyuan]BR[九단] PW[Shin Jinseo]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[qo];W[fq];B[cf];W[fc];B[bd];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[nb];B[mb];W[oc];B[od];W[mc];B[nd];W[lb];B[md];W[ma];B[pj];W[lp];B[jq];W[ko];B[gp];W[gq];B[hq];W[hr];B[ho];W[iq];B[ip];W[ir];B[cn];W[jp];B[dk];W[ci];B[ei];W[cg];B[dg];W[df];B[de];W[ef];B[eg];W[ce];B[bf];W[ee];B[be];W[ch];B[gg];W[cc];B[bj];W[ld];B[le];W[kd];B[bc];W[bb];B[cj];W[rj];B[qj];W[lg];B[ql];W[qh];B[oh];W[qf];B[re];W[of];B[ng];W[ph];B[oi];W[nf];B[mf];W[og];B[mg];W[rk];B[rg];W[rf];B[sf];W[qg];B[mq];W[ke];B[cq];W[cp];B[bp];W[dq];B[br];W[cr];B[bq];W[mp];B[nq];W[rh];B[lh];W[co];B[he];W[dn];B[hm];W[kh];B[li];W[hf];B[kq];W[lq];B[lr];W[np];B[jr];W[po];B[pp];W[pn];B[op];W[oo];B[qn];W[pm];B[ln];W[mn];B[mm];W[nn];B[kf];W[gf];B[je];W[hg];B[jf];W[fg];B[di];W[jm];B[lm];W[kp];B[rc];W[rb];B[sb];W[jk];B[hk];W[lj];B[kj];W[lk];B[kk];W[kl];B[jj];W[ok];B[qb];W[pb];B[ol];W[nl];B[ik];W[ih];B[ic];W[ra];B[gb];W[fb];B[dr];W[er];B[cs];W[cm];B[bn];W[bo];B[bm];W[bl];B[cl];W[dm];B[bk];W[gn];B[hn];W[jl];B[rl];W[nj];B[jh];W[ji];B[kg];W[hp];B[io];W[go];B[gc];W[gd];B[jb];W[jg];B[gm];W[fp] C[● Chen Shiyuan 九단 ○ Shin Jinseo 九단 176수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go