Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Ke Jie 9단 : Ilya Shikshin 1단

cyber | 2018.02.02 17:46:36 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-japan-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Team Men] DT[2017-12-13] PB[Ke Jie]BR[九단] PW[Ilya Shikshin]WR[初단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dc];B[np];W[df];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[bn];W[lq];B[hp];W[jp];B[hn];W[km];B[jn];W[mo];B[no];W[mm];B[hl];W[pl];B[dm];W[cr];B[br];W[er];B[cs];W[cn];B[cm];W[bo];B[co];W[dn];B[bm];W[bq];B[dr];W[bp];B[cr];W[ar];B[mq];W[lp];B[ao];W[hq];B[aq];W[gp];B[qf];W[oq];B[pq];W[pr];B[qr];W[pp];B[qq];W[op];B[pn];W[or];B[ol];W[on];B[om];W[qn];B[po];W[qo];B[oo];W[mr];B[qm];W[rm];B[ql];W[rl];B[qk];W[rp];B[rq];W[ro];B[nr];W[nq];B[sn];W[rk];B[rj];W[qj];B[ri];W[qi];B[rh];W[qh];B[sp];W[nk];B[jc];W[pc];B[oc];W[qd];B[pe];W[ob];B[pb];W[qc];B[nb];W[od];B[nc];W[rg];B[rf];W[qg];B[sg];W[sh];B[si];W[of];B[oe];W[sk];B[sf];W[rn];B[so];W[pf];B[qe];W[nf];B[ch];W[dh];B[cd];W[dd];B[di];W[ci];B[cg];W[dg];B[cf];W[ce];B[be];W[de];B[bd];W[bh];B[bi];W[cj];B[bg];W[ej];B[go];W[bj];B[fp];W[gq];B[en];W[ai];B[cb];W[db];B[bb];W[kc];B[kb];W[lb];B[kd];W[lc];B[ld];W[jb];B[ib];W[ka];B[me];W[jd];B[ic];W[id];B[hd];W[he];B[hc];W[gd];B[ge];W[if];B[fd];W[ia];B[gc];W[ga];B[fb];W[fa];B[hf];W[ke];B[ie];W[qb];B[je];W[pa];B[na];W[oa];B[ei];W[fi];B[eh];W[fh];B[eg];W[ff];B[dj];W[dk];B[ek];W[fg];B[fj];W[ef];B[ej];W[ag];B[bf];W[bl];B[hh];W[ma];B[ne];W[mb];B[pk];W[nn];B[sm];W[pj];B[ha];W[hb];B[gb];W[da];B[ha] C[● Ke Jie 九단 ○ Ilya Shikshin 初단 197수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go