Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Park Jungwhan 9단 : Wang Yuanjun 8단

cyber | 2018.02.02 17:49:20 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Team Men] DT[2017-12-13] PB[Park Jungwhan]BR[九단] PW[Wang Yuanjun]WR[八단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[cq];B[fq];W[do];B[iq];W[oq];B[pq];W[op];B[pn];W[jq];B[jr];W[kr];B[kq];W[jp];B[lr];W[ir];B[ks];W[hq];B[lo];W[fo];B[en];W[fn];B[pl];W[on];B[om];W[mn];B[lm];W[po];B[qo];W[nl];B[kp];W[jo];B[ln];W[nm];B[oj];W[nj];B[ni];W[ok];B[pk];W[oi];B[pj];W[mj];B[no];W[nh];B[cj];W[cl];B[fc];W[gd];B[fd];W[cf];B[cc];W[dc];B[db];W[fe];B[ge];W[eb];B[cb];W[gc];B[fb];W[gb];B[ec];W[ff];B[he];W[jc];B[jd];W[kd];B[ic];W[ib];B[kc];W[jb];B[ke];W[ld];B[mi];W[li];B[mh];W[lg];B[mg];W[mf];B[ng];W[nf];B[lj];W[og];B[oh];W[lh];B[pi];W[kj];B[lk];W[kl];B[ll];W[ji];B[cg];W[dg];B[ch];W[bf];B[dh];W[eg];B[eh];W[ej];B[gg];W[fg];B[fh];W[gh];B[bl];W[bm];B[gi];W[hh];B[bk];W[dk];B[bi];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[nb];B[nc];W[mb];B[of];W[rc];B[hi];W[ih];B[cr];W[dq];B[le];W[md];B[me];W[ne];B[nd];W[je];B[mc];W[id];B[lc];W[jd];B[oe];W[lf];B[bn];W[cm];B[am];W[bo];B[rd];W[sd];B[se];W[sc];B[re];W[fi];B[jk];W[il];B[jn];W[in];B[jm];W[im];B[ij];W[gj];B[hj];W[hk];B[cn];W[ao];B[an];W[dn];B[co] C[● Park Jungwhan 九단 ○ Wang Yuanjun 八단 161수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go