Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Yu Zhiying 6단 : Fujisawa Rina 3단

cyber | 2018.02.02 17:50:34 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-japan-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Team Women] DT[2017-12-13] PB[Yu Zhiying]BR[六단] PW[Fujisawa Rina]WR[三단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dc];B[dq];W[qq];B[ce];W[do];B[gc];W[ed];B[ge];W[ef];B[ch];W[cq];B[bc];W[eh];B[dj];W[kd];B[je];W[ke];B[jf];W[jd];B[dg];W[eg];B[hf];W[gi];B[nc];W[lg];B[jh];W[li];B[jj];W[gk];B[lk];W[nj];B[nl];W[rd];B[qf];W[rf];B[qg];W[qc];B[pc];W[qe];B[pe];W[qb];B[ng];W[md];B[pb];W[kk];B[kj];W[lj];B[ll];W[hd];B[gd];W[kl];B[km];W[ik];B[kh];W[lh];B[jk];W[jl];B[il];W[jm];B[im];W[jn];B[hk];W[in];B[gl];W[ek];B[pp];W[pq];B[np];W[op];B[oo];W[oq];B[qd];W[no];B[pk];W[mo];B[pm];W[ok];B[pl];W[re];B[oi];W[rg];B[rh];W[pa];B[ej];W[cf];B[df];W[de];B[bf];W[cd];B[be];W[fj];B[fl];W[fk];B[lo];W[ln];B[oa];W[qa];B[lc];W[kg];B[jg];W[nf];B[of];W[hb];B[gb];W[lb];B[kb];W[kc];B[mb];W[jb];B[la];W[ic];B[nn];W[mn];B[dn];W[dp];B[en];W[eq];B[gg];W[gh];B[ei];W[fi];B[cj];W[bb];B[ga];W[kf];B[cb];W[cc];B[ab];W[hm];B[hl];W[hj];B[ij];W[eb];B[fc];W[ba];B[ca];W[bd];B[aa];W[ad];B[ea];W[cl];B[cm];W[bb];B[ba];W[el];B[bl];W[bm];B[dl];W[em];B[fn];W[dm];B[ck];W[cn];B[hn];W[cl];B[kn];W[ko];B[cm];W[bg];B[cg];W[cl];B[lm];W[lp];B[cm];W[ec];B[hi];W[cl];B[jo];W[dk];B[io];W[ne];B[kq];W[af] C[● Yu Zhiying 六단 ○ Fujisawa Rina 三단 174수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go