Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Hei Jiajia 7단 : Yu Zhiying 6단

cyber | 2018.02.02 17:54:28 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-14] PB[Hei Jiajia]BR[七단] PW[Yu Zhiying]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dc];B[dq];W[qq];B[ce];W[fd];B[oc];W[do];B[cm];W[cq];B[cr];W[cp];B[gq];W[er];B[dr];W[dm];B[dl];W[eq];B[ep];W[dp];B[fq];W[fp];B[eo];W[fn];B[es];W[en];B[fr];W[cl];B[ck];W[bl];B[bk];W[bm];B[dh];W[jc];B[lc];W[qj];B[qh];W[np];B[ql];W[qn];B[ol];W[oj];B[on];W[oh];B[po];W[qp];B[lq];W[nq];B[qf];W[mj];B[lm];W[lo];B[jq];W[jp];B[ip];W[jo];B[kp];W[ko];B[qm];W[rn];B[rj];W[iq];B[ir];W[ke];B[cc];W[cb];B[dd];W[ec];B[bc];W[nm];B[nl];W[om];B[mk];W[pm];B[pl];W[lj];B[mm];W[fg];B[jb];W[ib];B[kb];W[id];B[me];W[dg];B[cg];W[df];B[ch];W[ri];B[ni];W[qi];B[nj];W[rh];B[rk];W[qg];B[rf];W[nh];B[mi];W[mf];B[li];W[ne];B[md];W[lf];B[nn];W[pn];B[kj];W[mn];B[mr];W[nr];B[bb];W[dk];B[ed];W[fe];B[of];W[nf];B[kg];W[oe];B[pe];W[od];B[nc];W[db];B[br];W[bq];B[kf];W[le];B[hc];W[ic];B[if];W[dj];B[cj];W[ak];B[bi];W[kl];B[jl];W[km];B[jm];W[ll];B[lk];W[ms];B[ls];W[ns];B[el];W[cf];B[bf];W[fk];B[fl];W[fj];B[gl];W[eh];B[gh];W[di];B[hb];W[ha];B[hd];W[he];B[ie];W[je];B[ga];W[ia];B[ge];W[hf];B[gf];W[hg];B[gg];W[ig];B[gd];W[be];B[bg];W[fc];B[hh];W[jh];B[fb];W[hk];B[ff];W[ee];B[ih];W[jg];B[ji];W[ij];B[ii];W[hl];B[kh];W[jf];B[fh];W[eg] C[● Hei Jiajia 七단 ○ Yu Zhiying 六단 184수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go