Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Ilya Shikshin 1단 : Chen Shiyuan 9단

cyber | 2018.02.02 17:55:48 | 본문 건너뛰기 쓰기
japan-etc-wwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-14] PB[Ilya Shikshin]BR[初단] PW[Chen Shiyuan]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[pp];B[dc];W[de];B[ee];W[cc];B[dd];W[cd];B[ef];W[cf];B[dh];W[ed];B[db];W[fd];B[gc];W[gd];B[hc];W[hd];B[id];W[ie];B[jd];W[je];B[kd];W[gf];B[gh];W[ke];B[ld];W[cb];B[fc];W[fg];B[df];W[ce];B[eh];W[fh];B[fi];W[gi];B[fj];W[hi];B[co];W[bh];B[bg];W[cg];B[bi];W[ch];B[ci];W[ep];B[dq];W[eq];B[dp];W[eo];B[dn];W[iq];B[qn];W[np];B[pj];W[mf];B[jo];W[kp];B[jh];W[ih];B[qq];W[qp];B[rp];W[pq];B[rr];W[qr];B[rq];W[fl];B[fm];W[gm];B[em];W[gn];B[ko];W[lp];B[ho];W[kl];B[il];W[im];B[jm];W[jl];B[hm];W[hl];B[in];W[ik];B[ip];W[hq];B[km];W[ll];B[jp];W[jq];B[oe];W[qc];B[rc];W[pd];B[qe];W[rb];B[pc];W[qb];B[oc];W[rd];B[re];W[sc];B[ng];W[ek];B[ck];W[pk];B[qk];W[ql];B[pl];W[ok];B[oj];W[pm];B[rl];W[ol];B[rk];W[ai];B[aj];W[ah];B[bj];W[se];B[sf];W[rf];B[sd];W[ln];B[rc];W[kn];B[pb];W[rd];B[se];W[lh];B[hk];W[gl];B[nk];W[ml];B[lj];W[nf];B[ij];W[jk];B[og];W[mi];B[le];W[lf];B[mj];W[ni];B[nj];W[ki];B[li];W[mh];B[dr];W[er];B[es];W[fs];B[ds];W[fr];B[on];W[pn];B[nl];W[qo];B[om];W[pr];B[ro];W[rn];B[sn];W[qa];B[sa];W[nd];B[od];W[md];B[mc];W[qm];B[pl];W[ec];B[eb];W[nc];B[nb];W[ic];B[ib];W[sm];B[so];W[rm];B[rs];W[oi];B[pi];W[dj];B[di];W[gj];B[mn];W[mo];B[mm];W[lm];B[kj];W[jj];B[dk];W[do];B[dl];W[fk];B[ge];W[he];B[ff];W[gg];B[ei];W[fb];B[gb];W[cp];B[cq];W[cn];B[bp];W[da];B[fa];W[ej];B[oo];W[op];B[of];W[bo];B[cp];W[cm];B[dm];W[bl];B[bk];W[al];B[mg];W[lg];B[no];W[ji];B[qs];W[ps];B[fn];W[fo];B[cl];W[bm];B[an];W[fe];B[bn];W[oh];B[ph];W[sl] C[● Ilya Shikshin 初단 ○ Chen Shiyuan 九단 236수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go