Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Ilya Shikshin 1단 : Park Jungwhan 9단

cyber | 2018.02.02 17:58:00 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-japan-wwg200s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-14] PB[Ilya Shikshin]BR[初단] PW[Park Jungwhan]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[cp];B[dc];W[pp];B[df];W[od];B[mc];W[qc];B[jd];W[pd];B[qe];W[pb];B[qg];W[qj];B[eq];W[do];B[dk];W[hq];B[nq];W[oq];B[np];W[pn];B[eo];W[en];B[fo];W[dm];B[fn];W[fm];B[gm];W[fl];B[ip];W[kp];B[iq];W[kr];B[jr];W[kn];B[nm];W[hn];B[in];W[im];B[jn];W[jm];B[km];W[ln];B[kl];W[ho];B[jp];W[hm];B[hr];W[mm];B[on];W[pm];B[ml];W[nl];B[mn];W[lm];B[ll];W[lp];B[or];W[pr];B[mr];W[os];B[kq];W[lq];B[lr];W[jq];B[ks];W[nr];B[kq];W[nk];B[gl];W[gk];B[hk];W[kk];B[fk];W[gj];B[hj];W[hl];B[gn];W[hi];B[ii];W[gi];B[jj];W[lk];B[ek];W[cm];B[cq];W[dq];B[dr];W[dp];B[fr];W[cr];B[ig];W[dh];B[fh];W[eg];B[fi];W[dd];B[cc];W[ef];B[de];W[ee];B[cd];W[cj];B[ck];W[ie];B[he];W[bk];B[ci];W[bi];B[dj];W[bj];B[ch];W[id];B[je];W[if];B[jg];W[gg];B[gh];W[jc];B[kc];W[hg];B[hh];W[cg];B[bg];W[ge] C[● Ilya Shikshin 初단 ○ Park Jungwhan 九단 126수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go