Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Jiang Mingjiu 7단 : Ke Jie 9단

cyber | 2018.02.02 17:59:34 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-14] PB[Jiang Mingjiu]BR[七단] PW[Ke Jie]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[np];W[fq];B[cj];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[nb];B[mb];W[oc];B[nd];W[od];B[oe];W[ne];B[rd];W[ob];B[ld];W[of];B[pe];W[rc];B[qg];W[fc];B[oh];W[lq];B[lo];W[pm];B[qk];W[pk];B[pl];W[pp];B[po];W[qq];B[pq];W[op];B[oq];W[oo];B[qo];W[on];B[qr];W[rq];B[rr];W[ol];B[ql];W[nq];B[mp];W[nr];B[or];W[lm];B[kq];W[kr];B[mq];W[mr];B[lp];W[lr];B[jq];W[ir];B[jn];W[oj];B[jl];W[qj];B[qm];W[mi];B[mh];W[lh];B[ni];W[nj];B[li];W[mj];B[ki];W[ph];B[pg];W[mg];B[pi];W[nh];B[pj];W[im];B[jm];W[iq];B[ok];W[nl];B[me];W[nf];B[ii];W[jh];B[ic];W[ji];B[hk];W[lb];B[lc];W[kb];B[ie];W[ke];B[kf];W[lf];B[kd];W[jc];B[je];W[ib];B[ih];W[jj];B[jg];W[kg];B[le];W[ig];B[hg];W[jf];B[if];W[jg];B[gd];W[gc];B[gh];W[gf];B[hf];W[cm];B[cf];W[gm];B[ho];W[ip];B[ll];W[ik];B[in];W[il];B[mm];W[ml];B[km];W[kk];B[gq];W[gp];B[hp];W[hq];B[gr];W[fp];B[gn];W[fm];B[jp];W[jr];B[ko];W[os];B[pr];W[be];B[bf];W[ce];B[df];W[lk];B[ln];W[co];B[ed];W[ec];B[de];W[cd];B[fd];W[hd];B[id];W[hc] C[● Jiang Mingjiu 七단 ○ Ke Jie 九단 158수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go