Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Oh Yujin 5단 : Fujisawa Rina 3단

cyber | 2018.02.02 18:01:00 | 본문 건너뛰기 쓰기

korea-japan-wwg200s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-14] PB[Oh Yujin]BR[五단] PW[Fujisawa Rina]WR[三단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dc];B[pp];W[cq];B[de];W[ce];B[dd];W[cd];B[ec];W[db];B[df];W[cf];B[dg];W[cg];B[di];W[od];B[ld];W[pg];B[dp];W[cp];B[do];W[er];B[oe];W[ne];B[of];W[pd];B[qe];W[qc];B[qf];W[le];B[ke];W[lf];B[kf];W[kd];B[lc];W[jd];B[jb];W[kg];B[ie];W[rc];B[id];W[pi];B[nh];W[lg];B[ri];W[og];B[nf];W[ng];B[me];W[nd];B[mf];W[md];B[mg];W[mh];B[qg];W[mi];B[qj];W[qq];B[qp];W[pq];B[nq];W[nr];B[ok];W[pj];B[pk];W[jg];B[if];W[mq];B[np];W[rp];B[ro];W[rq];B[ki];W[li];B[kj];W[mk];B[lk];W[ig];B[ii];W[qh];B[rh];W[nj];B[qi];W[ph];B[lj];W[hh];B[gj];W[fi];B[fj];W[fg];B[gi];W[hf];B[gh];W[ic];B[jc];W[gg];B[fd];W[ei];B[fh];W[gc];B[eb];W[gd];B[nb];W[ob];B[ff];W[fe];B[eg];W[ib];B[nc];W[mc];B[mb];W[lb];B[kc];W[ja];B[je];W[ka];B[hc];W[hb] C[● Oh Yujin 五단 ○ Fujisawa Rina 三단 118수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )

목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go