Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Yu Zhiying 6단 : Chen Wanyu 아마 6단

cyber | 2018.02.02 18:09:00 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-etc-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-14] PB[Yu Zhiying]BR[六단] PW[Chen Wanyu]WR[아마 六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[fq];W[cn];B[lq];W[nc];B[qf];W[pb];B[fc];W[cf];B[mc];W[md];B[lc];W[od];B[pc];W[ob];B[qb];W[ld];B[jc];W[jd];B[id];W[kc];B[kb];W[kd];B[ib];W[mb];B[lb];W[ie];B[hd];W[of];B[ph];W[ec];B[fd];W[op];B[pn];W[qq];B[rq];W[pq];B[rr];W[on];B[pm];W[lo];B[jp];W[eq];B[fp];W[jo];B[ip];W[mq];B[mr];W[nq];B[lp];W[mo];B[cc];W[cd];B[eb];W[db];B[dc];W[cb];B[ed];W[bc];B[nh];W[jf];B[nl];W[dj];B[en];W[dn];B[em];W[er];B[fr];W[dl];B[eg];W[dh];B[es];W[ds];B[fs];W[dr];B[nr];W[pp];B[po];W[ll];B[mj];W[io];B[ho];W[hn];B[gn];W[go];B[hp];W[hm];B[gm];W[gl];B[hl];W[jm];B[dm];W[cl];B[il];W[im];B[kj];W[om];B[ol];W[mm];B[pe];W[ng];B[mg];W[mf];B[og];W[nf];B[lg];W[qa];B[rb];W[ih];B[ij];W[eh];B[pf];W[fg];B[gk];W[eo];B[fo];W[kh];B[ek];W[el];B[fl];W[ej];B[ma];W[nb];B[or];W[nm];B[ef];W[ff];B[ec];W[df];B[fe];W[li];B[mi];W[fj];B[fk];W[hi];B[gf];W[gg];B[hf];W[lf];B[kg];W[jg];B[pr];W[mk];B[nk];W[kf];B[mh];W[ra];B[oe];W[ne];B[ki];W[lh];B[lj];W[jh];B[kl];W[km];B[ml];W[lk];B[kk];W[lm];B[cm];W[bm];B[sb];W[qr];B[qs];W[dg];B[ee];W[he];B[ge];W[na];B[ep];W[do];B[la];W[if];B[hg];W[hh];B[gj];W[gi];B[da];W[bb];B[de];W[ce];B[dk];W[ck];B[mp];W[np];B[ko];W[kn];B[kp];W[hj];B[oo];W[no];B[pl];W[jl];B[hk];W[ca];B[ea];W[jk];B[oc];W[nd];B[sa];W[pa];B[ik];W[jj];B[ji];W[ii];B[oq];W[ig] C[● Yu Zhiying 六단 ○ Chen Wanyu 아마 六단 210수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go