Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Fujisawa Rina 3단 : Yu Zhiying 6단

cyber | 2018.02.02 18:16:28 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-japan-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-15] PB[Fujisawa Rina]BR[三단] PW[Yu Zhiying]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dc];B[nq];W[de];B[pj];W[nc];B[pf];W[qc];B[pc];W[pb];B[ob];W[qb];B[oc];W[re];B[rf];W[qe];B[qf];W[nb];B[na];W[jd];B[cj];W[ch];B[cn];W[fq];B[gp];W[gq];B[ip];W[hp];B[ho];W[hq];B[jn];W[qn];B[ql];W[qq];B[pp];W[rp];B[ro];W[rq];B[qo];W[or];B[nr];W[oq];B[op];W[pq];B[kf];W[mf];B[pe];W[ld];B[mg];W[if];B[lg];W[ih];B[hc];W[ib];B[ec];W[ed];B[fc];W[db];B[ge];W[gg];B[fd];W[gf];B[ee];W[dd];B[ie];W[je];B[jc];W[ic];B[id];W[kc];B[jf];W[ef];B[ke];W[kd];B[ig];W[hf];B[hh];W[jg];B[hg];W[dj];B[gh];W[ck];B[hb];W[jb];B[cp];W[cq];B[do];W[ep];B[iq];W[bp];B[bo];W[co];B[dk];W[ej];B[ci];W[bk];B[he];W[gd];B[dh];W[di];B[cg];W[bh];B[ff];W[fg];B[eg];W[fe];B[fh];W[hd];B[fk];W[fj];B[gj];W[ek];B[fl];W[em];B[bg];W[bi];B[cp];W[fm];B[bq];W[co];B[eo];W[cp];B[fo];W[gn];B[go];W[gk];B[hk];W[gl];B[hl];W[el];B[gi];W[so];B[sn];W[sp];B[rn];W[qd];B[dm];W[sf];B[sg];W[se];B[rg];W[hj];B[hm];W[eh];B[ei];W[fi];B[eh];W[dg];B[df];W[hi];B[dg];W[ji] C[● Fujisawa Rina 三단 ○ Yu Zhiying 六단 154수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go