Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Hei Jiajia 7단 : Fujisawa Rina 3단

cyber | 2018.02.02 18:18:09 | 본문 건너뛰기 쓰기
japan-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-15] PB[Hei Jiajia]BR[七단] PW[Fujisawa Rina]WR[三단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dc];B[dq];W[qq];B[ce];W[fd];B[oc];W[do];B[co];W[cn];B[cp];W[ch];B[dn];W[cm];B[en];W[dk];B[cc];W[cb];B[dd];W[ec];B[bc];W[jc];B[nq];W[qn];B[jp];W[lq];B[po];W[qo];B[pq];W[qp];B[lp];W[kp];B[kq];W[ko];B[jo];W[mp];B[lr];W[lo];B[jr];W[qe];B[pe];W[qf];B[rd];W[pf];B[oe];W[pi];B[no];W[km];B[jn];W[nm];B[ok];W[jm];B[im];W[il];B[hm];W[np];B[op];W[on];B[oi];W[oh];B[ni];W[nh];B[mi];W[pj];B[ml];W[jk];B[mh];W[jh];B[kn];W[ln];B[pk];W[nf];B[of];W[ng];B[kh];W[kg];B[ji];W[oj];B[jg];W[ih];B[kf];W[lg];B[mg];W[jf];B[mf];W[nj];B[mj];W[nk];B[lm];W[ig];B[oo];W[mn];B[ph];W[qh];B[pg];W[qg];B[og];W[bb];B[bg];W[cg];B[bh];W[bi];B[cf];W[ah];B[af];W[nl];B[lc];W[fm];B[fn];W[ee];B[df];W[bd];B[ci];W[di];B[cj];W[bj];B[ck];W[bk];B[cl];W[dl];B[bl];W[al];B[dh];W[dj];B[dg];W[ch];B[fh];W[bm];B[be];W[ac];B[cd];W[bo];B[bp];W[fg];B[ad];W[re];B[qr];W[rr];B[pr];W[lb];B[kb];W[kc];B[jb];W[ld];B[mc];W[md];B[mb];W[ib];B[ic];W[hb];B[hc];W[ke];B[nd];W[gb];B[rs];W[ap];B[aq];W[ao];B[bq];W[sd];B[sc];W[se];B[rc];W[qs];B[ps];W[sr];B[pn];W[pm];B[ll];W[gm];B[gn];W[hl];B[eg];W[mq];B[mr];W[gg];B[kk];W[jl];B[jj];W[lf];B[nn];W[mm];B[om];W[ol];B[em];W[fk];B[ab];W[me];B[ne];W[mk];B[kj];W[hj];B[ba];W[db];B[ef];W[ff] C[● Hei Jiajia 七단 ○ Fujisawa Rina 三단 196수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go