Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Ke Jie 9단 : Chen Shiyuan 9단

cyber | 2018.02.02 18:19:52 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-etc-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-15] PB[Ke Jie]BR[九단] PW[Chen Shiyuan]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dc];B[qp];W[dq];B[co];W[dm];B[ce];W[oq];B[ed];W[ec];B[fd];W[gc];B[eo];W[fp];B[ck];W[pn];B[op];W[pp];B[po];W[pq];B[qo];W[oo];B[np];W[qq];B[qn];W[on];B[ql];W[mr];B[fo];W[gp];B[go];W[hp];B[ho];W[mo];B[gd];W[hc];B[hd];W[ej];B[ip];W[io];B[iq];W[cp];B[lq];W[in];B[ep];W[eq];B[gr];W[fr];B[mp];W[lo];B[lr];W[gm];B[bo];W[bp];B[bm];W[cj];B[dj];W[di];B[dk];W[ek];B[fl];W[el];B[fm];W[bk];B[bj];W[cl];B[ci];W[dl];B[cj];W[bl];B[hm];W[dh];B[ch];W[cg];B[bg];W[gh];B[im];W[dg];B[bf];W[ok];B[gj];W[hj];B[hk];W[gi];B[ij];W[hi];B[mm];W[lm];B[no];W[ml];B[nn];W[lk];B[mj];W[nm];B[mn];W[ol];B[qj];W[bd];B[cc];W[cd];B[dd];W[cb];B[fc];W[ln];B[kl];W[ll];B[eb];W[db];B[fj];W[ai];B[bh];W[fi];B[hq];W[fq];B[ap];W[aq];B[ao];W[br];B[jk];W[ii];B[ji];W[jh];B[ki];W[oi];B[jd];W[ph];B[ig];W[hg];B[ih];W[if];B[jg];W[gf];B[ef];W[jf];B[kg];W[kf];B[ld];W[lg];B[lf];W[le];B[mf];W[me];B[nf];W[ke];B[he];W[hf];B[lc];W[mc];B[ic];W[be];B[cf];W[md];B[pf];W[pb];B[nh];W[lj];B[li];W[nj];B[pc];W[jb];B[kb];W[qb];B[mb];W[oc];B[nb];W[od];B[rc] C[● Ke Jie 九단 ○ Chen Shiyuan 九단 167수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go