Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Oh Yujin 5단 : Yu Zhiying 6단

cyber | 2018.02.02 18:20:56 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Women] DT[2017-12-15] PB[Oh Yujin]BR[五단] PW[Yu Zhiying]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[qd];W[dc];B[pq];W[dp];B[nc];W[qo];B[pk];W[mp];B[op];W[jp];B[qp];W[de];B[cn];W[cl];B[en];W[fp];B[dk];W[co];B[ck];W[bn];B[cm];W[ch];B[cc];W[eb];B[id];W[bm];B[bl];W[em];B[dl];W[fn];B[ph];W[ke];B[if];W[kg];B[kc];W[nn];B[pn];W[fk];B[eh];W[ei];B[di];W[dh];B[ci];W[eg];B[fh];W[fi];B[fg];W[bh];B[ef];W[dg];B[fl];W[fm];B[gl];W[el];B[ek];W[gk];B[fj];W[gj];B[gi];W[ej];B[dj];W[fj];B[ff];W[hl];B[df];W[cf];B[ce];W[be];B[cd];W[bg];B[bj];W[dd];B[ki];W[ne];B[pe];W[mc];B[md];W[nd];B[mb];W[mi];B[cb];W[bd];B[ml];W[oi];B[pi];W[pm];B[qm];W[pl];B[ql];W[ok];B[pj];W[nl];B[mk];W[oj];B[hi];W[ij];B[hj];W[hk];B[ik];W[jj];B[mm];W[nm];B[bf];W[af];B[jo];W[jk];B[kp];W[ip];B[kq];W[np];B[il];W[hm];B[im];W[kl];B[hn];W[gm];B[kn];W[lo];B[ko];W[dm];B[mn];W[oo];B[po];W[ak];B[jh];W[lj];B[kj];W[lk];B[mo];W[ih];B[jg];W[no];B[hp];W[oq];B[pp];W[gh];B[nh];W[mj];B[mh];W[hq];B[io];W[lh];B[li];W[oh];B[og];W[gp];B[kk];W[jl];B[ll];W[ni];B[lg];W[nk];B[lp];W[ng];B[kh];W[in];B[om];W[mg];B[lh];W[lr];B[mq];W[nq];B[nr] C[● Oh Yujin 五단 ○ Yu Zhiying 六단 163수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go