Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Park Jungwhan 9단 : Ke Jie 9단

cyber | 2018.02.02 18:23:19 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-15] PB[Park Jungwhan]BR[九단] PW[Ke Jie]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[nq];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[rc];W[rb];B[mb];W[rd];B[re];W[nd];B[mc];W[sc];B[pf];W[fc];B[fq];W[cn];B[pk];W[iq];B[kq];W[io];B[dm];W[eq];B[cf];W[ci];B[ei];W[dk];B[ek];W[el];B[dl];W[ck];B[dn];W[fl];B[co];W[bm];B[bo];W[bq];B[fo];W[fr];B[hn];W[gj];B[in];W[kp];B[lq];W[fn];B[fm];W[gn];B[gl];W[fk];B[go];W[gm];B[do];W[hl];B[gr];W[gq];B[fp];W[er];B[hq];W[ce];B[ir];W[jn];B[jm];W[km];B[jl];W[kl];B[jk];W[kk];B[jj];W[kn];B[kj];W[ho];B[ch];W[di];B[cq];W[cr];B[mj];W[im];B[gd];W[fd];B[gf];W[pp];B[qo];W[qq];B[po];W[oi];B[op];W[ne];B[nf];W[ld];B[kc];W[ok];B[oj];W[nj];B[pj];W[ni];B[nk];W[mi];B[mf];W[ol];B[nl];W[lj];B[om];W[le];B[kg];W[jd];B[jc];W[jf];B[jg];W[ic];B[ib];W[hc];B[hb];W[gc];B[mk];W[li];B[if];W[ie];B[kf];W[je];B[ih];W[pi];B[og];W[qg];B[qf];W[lk];B[eg];W[df];B[dg];W[bf];B[bg];W[cg];B[cp];W[dq];B[cf];W[ob];B[ja];W[cg];B[rg];W[cf];B[qi];W[gh];B[gg];W[fh];B[fg];W[gs];B[gp];W[jq];B[dh];W[bh];B[en];W[em];B[gb];W[jr];B[bl];W[cl];B[cm];W[bk];B[bn];W[fb];B[ip];W[is];B[hr];W[jp];B[hp];W[hm];B[am];W[ej];B[he];W[pr];B[rq];W[nr];B[mr];W[oq];B[pq];W[qh];B[qj];W[pp];B[np];W[rr];B[pq];W[hh] C[● Park Jungwhan 九단 ○ Ke Jie 九단 188수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go