Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Park Jungwhan 9단 : Shibano Toramaru 7단

cyber | 2018.02.02 18:24:29 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-japan-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-15] PB[Park Jungwhan]BR[九단] PW[Shibano Toramaru]WR[七단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dc];B[qp];W[cq];B[nq];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[nb];B[pj];W[fp];B[ce];W[dh];B[cj];W[cd];B[de];W[fd];B[ch];W[mc];B[di];W[me];B[ph];W[lq];B[hq];W[jq];B[eq];W[fq];B[dq];W[cp];B[fr];W[gr];B[do];W[bn];B[fo];W[go];B[fn];W[hr];B[hd];W[gc];B[fe];W[qn];B[op];W[qk];B[qj];W[pk];B[rk];W[rl];B[rj];W[rp];B[rq];W[qo];B[pp];W[on];B[ok];W[ol];B[nl];W[nk];B[oj];W[nm];B[ml];W[pm];B[cr];W[br];B[bs];W[dr];B[ds];W[cs];B[ed];W[ec];B[cr];W[bk];B[er];W[bj];B[cm];W[bm];B[cl];W[bl];B[bi];W[rc];B[ih];W[jf];B[gd];W[fc];B[if];W[ie];B[hf];W[re];B[co];W[bo];B[mm];W[mn];B[ln];W[lm];B[mo];W[nn];B[km];W[ll];B[mk];W[lk];B[mj];W[lj];B[mi];W[kn];B[lo];W[jm];B[iq];W[ir];B[jp];W[kp];B[ko];W[kl];B[jo];W[mr];B[il];W[li];B[im];W[mh];B[kr];W[jr];B[nr];W[ms];B[ns];W[ks];B[ji];W[ng];B[qf];W[ho];B[io];W[ep];B[bq];W[dp];B[gn];W[be];B[bf];W[ic];B[id];W[jc];B[rd];W[sd];B[bd];W[bc];B[ae];W[bp];B[ar];W[qg];B[rf];W[pg];B[rg];W[qh];B[rh];W[hn];B[hm];W[je];B[jg];W[dd];B[ee];W[ro];B[mq];W[kq];B[jd];W[kd];B[kf];W[ke];B[oh];W[pf];B[lg] C[● Park Jungwhan 九단 ○ Shibano Toramaru 七단 167수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go