Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Shibano Toramaru 7단 : Chen Shiyuan 9단

cyber | 2018.02.02 18:25:33 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-japan-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-15] PB[Shibano Toramaru]BR[七단] PW[Chen Shiyuan]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[fq];W[cn];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[fb];W[op];B[oq];W[nq];B[pq];W[np];B[dq];W[cq];B[cr];W[eq];B[dr];W[er];B[ep];W[fr];B[cp];W[do];B[bp];W[gq];B[qn];W[di];B[lp];W[nm];B[ln];W[hn];B[ll];W[pm];B[pn];W[on];B[ol];W[nl];B[pl];W[nk];B[pj];W[ik];B[lj];W[ni];B[lh];W[ng];B[ih];W[kk];B[lk];W[pi];B[oj];W[nj];B[md];W[hi];B[ck];W[ci];B[mf];W[fc];B[ec];W[bc];B[bb];W[gb];B[bd];W[eb];B[fd];W[gc];B[ac];W[db];B[cb];W[cf];B[cm];W[bn];B[gl];W[fm];B[il];W[jm];B[gm];W[gn];B[en];W[eo];B[im];W[in];B[jl];W[km];B[lm];W[kl];B[jk];W[kj];B[jj];W[ki];B[li];W[kh];B[oi];W[oh];B[mh];W[nh];B[om];W[nn];B[ek];W[ii];B[fi];W[fh];B[dn];W[fn];B[co];W[fp];B[el];W[fl];B[fk];W[gk];B[kg];W[jg];B[kf];W[qj];B[ql];W[ok];B[pk];W[bj];B[bk];W[qh];B[qf];W[qc];B[pc];W[pb];B[ob];W[rb];B[bf];W[be];B[ae];W[ce];B[bg];W[cg];B[gi];W[hk];B[gh];W[pa];B[jc];W[ib];B[bh];W[fg];B[hh];W[ji];B[gd];W[hd];B[gf];W[ff];B[he];W[fe];B[ge];W[ei];B[jb];W[id];B[jd];W[ie];B[if];W[je];B[jf];W[ic];B[qd];W[rd];B[re];W[mr];B[sd];W[sc];B[rc];W[em];B[qb];W[dm];B[ke];W[ja];B[ka];W[ia];B[kb];W[ko];B[lo];W[kq];B[kp];W[jp];B[lq];W[lr];B[or];W[rk];B[rl];W[po];B[qo];W[sl];B[sm];W[sk];B[ri];W[qi];B[rm];W[kn];B[pg];W[ph];B[nr];W[mq];B[rh];W[of];B[oe];W[nf];B[ne];W[bi];B[gj] C[● Shibano Toramaru 七단 ○ Chen Shiyuan 九단 205수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go