Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Lian Xiao 9단 : Yang Dingxin 6단

cyber | 2018.02.07 08:23:39 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg200s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 TWT Tencent Weiqi Tournament, quarter-final] DT[2017-12-13] PB[Lian Xiao]BR[九단] PW[Yang Dingxin]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[qc];W[dd];B[qp];W[dq];B[co];W[oq];B[pq];W[op];B[pn];W[lp];B[ep];W[eq];B[fp];W[gq];B[cc];W[dc];B[cd];W[cf];B[ce];W[de];B[bf];W[gp];B[cg];W[df];B[cb];W[gn];B[fm];W[eh];B[hc];W[id];B[hd];W[ie];B[ic];W[kd];B[he];W[hf];B[dg];W[ff];B[if];W[hg];B[ke];W[jd];B[eg];W[fg];B[ld];W[lc];B[mc];W[kb];B[lb];W[kc];B[md];W[kf];B[fd];W[ef];B[eb];W[lf];B[pl];W[qi];B[qg];W[rl];B[qm];W[qd];B[pd];W[qe];B[pc];W[rc];B[rb];W[sb];B[rd];W[sd];B[sc];W[db];B[da];W[rc];B[jh];W[ig];B[sc];W[ec];B[fc];W[rc];B[fq];W[fr];B[sc];W[fb];B[ea];W[rc];B[gr];W[hr];B[sc];W[ca];B[ba];W[rc];B[er];W[gs];B[sc];W[fa];B[ca];W[rc];B[cq];W[dr];B[sc];W[ha];B[gb];W[rc];B[rg];W[oi];B[sc];W[rm];B[rn];W[rc];B[le];W[jg];B[sc];W[dp];B[do];W[rc];B[nh];W[re];B[ra];W[pf];B[ph];W[oh];B[pi];W[pj];B[qj];W[qk];B[rj];W[oj];B[pk];W[ng];B[qh];W[eo];B[fo];W[en];B[fn];W[dn];B[cm];W[cn];B[bo] C[● Lian Xiao 九단 ○ Yang Dingxin 六단 139수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go