Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Gu Zihao 9단 : Tong Mengcheng 6단

cyber | 2018.02.07 08:27:10 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 TWT Tencent Weiqi Tournament, semi-final] DT[2017-12-14] PB[Gu Zihao]BR[九단] PW[Tong Mengcheng]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[pp];B[dc];W[dp];B[cn];W[fq];B[ci];W[od];B[oc];W[nc];B[pc];W[nd];B[qf];W[jd];B[hc];W[dd];B[ec];W[cd];B[cc];W[bc];B[bb];W[be];B[ac];W[ad];B[bd];W[pd];B[qc];W[bc];B[ab];W[cl];B[fe];W[dn];B[cg];W[ef];B[fh];W[eh];B[ei];W[dh];B[di];W[bg];B[bh];W[cf];B[ag];W[dg];B[bf];W[ff];B[co];W[do];B[cq];W[cp];B[bp];W[bq];B[br];W[bo];B[aq];W[bn];B[ee];W[de];B[bd];W[ch];B[ae];W[bi];B[bj];W[bg];B[ai];W[af];B[nq];W[oq];B[np];W[qn];B[bf];W[fi];B[ce];W[gh];B[jq];W[nr];B[mr];W[or];B[pm];W[pn];B[nm];W[og];B[on];W[qm];B[pl];W[ql];B[pk];W[dr];B[dq];W[eq];B[cr];W[jo];B[lq];W[fj];B[jl];W[ic];B[hb];W[be];B[cg];W[hd];B[ce];W[bg];B[ki];W[be];B[cg];W[gc];B[gb];W[fc];B[fb];W[ed];B[ce];W[df];B[ie];W[id];B[kf];W[im];B[jm];W[iq];B[ip];W[jp];B[hq];W[ir];B[hr];W[io];B[hp];W[kq];B[jr];W[kr];B[is];W[lp];B[go];W[fo];B[fn];W[il];B[jk];W[ln];B[mo];W[lo];B[ll];W[rj];B[nh];W[mf];B[lf];W[mg];B[lh];W[jh];B[kh];W[gm];B[gn];W[nb];B[ib];W[kc];B[rh];W[oi];B[oh];W[ph];B[ni];W[qg];B[rg];W[pf];B[qe];W[oj];B[qj];W[pi];B[nj];W[ok];B[nl];W[qa];B[rk];W[rl];B[qk];W[fm];B[en];W[em];B[jb];W[rb];B[rc];W[dk];B[ms];W[sk];B[hj];W[if];B[je];W[he];B[ig];W[hf];B[pe];W[oe];B[ng];W[nf];B[gk];W[jg];B[ck];W[bl];B[hn];W[in];B[hm];W[hl];B[gl];W[ij];B[ik];W[hk];B[gj];W[ii];B[ek];W[ej];B[dl];W[fk] C[● Gu Zihao 九단 ○ Tong Mengcheng 六단 208수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go