Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1215 Tong Mengcheng 6단 : Lian Xiao 9단

cyber | 2018.02.07 08:29:31 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 TWT Tencent Weiqi Tournament, final] DT[2017-12-15] PB[Tong Mengcheng]BR[六단] PW[Lian Xiao]WR[九단] KM[7.5]RE[B+1.5]  ;B[qd];W[dd];B[pq];W[dp];B[nc];W[qo];B[np];W[pd];B[pc];W[qe];B[od];W[pe];B[rd];W[qc];B[rc];W[oe];B[ne];W[nf];B[me];W[mf];B[le];W[lf];B[ke];W[pk];B[fc];W[cf];B[fq];W[lq];B[og];W[of];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[dr];W[pp];B[mq];W[qq];B[lp];W[oq];B[pr];W[op];B[kq];W[co];B[er];W[dk];B[qh];W[re];B[pj];W[qk];B[nj];W[ok];B[mh];W[kf];B[kh];W[if];B[je];W[jf];B[ih];W[pi];B[oh];W[hh];B[hi];W[gh];B[hd];W[gd];B[he];W[gi];B[hj];W[gc];B[gj];W[fd];B[ej];W[ig];B[ji];W[gf];B[dj];W[ck];B[cj];W[fn];B[ib];W[hb];B[hc];W[gb];B[or];W[qr];B[cg];W[bg];B[bf];W[be];B[df];W[af];B[ce];W[bf];B[dg];W[de];B[go];W[gn];B[fo];W[fk];B[ek];W[el];B[fl];W[em];B[cd];W[bk];B[ge];W[ef];B[bd];W[bh];B[fe];W[ee];B[ff];W[eg];B[fg];W[eh];B[fh];W[rh];B[rg];W[qg];B[pg];W[sg];B[qf];W[rf];B[ri];W[qg];B[cc];W[bb];B[rg];W[qb];B[rb];W[qg];B[dc];W[pf];B[eb];W[cb];B[bo];W[ed];B[bn];W[bj];B[qi];W[nr];B[nq];W[oj];B[oi];W[in];B[hn];W[hm];B[ho];W[pb];B[oc];W[sd];B[ra];W[mr];B[lr];W[ps];B[sj];W[se];B[im];W[nk];B[mm];W[sc];B[ob];W[ll];B[lm];W[kl];B[km];W[rl];B[hl];W[jm];B[gm];W[jl];B[jn];W[nm];B[nn];W[on];B[cm];W[dm];B[nl];W[om];B[ml];W[mk];B[sl];W[li];B[lh];W[fi];B[fj];W[ci];B[rm];W[rj];B[si];W[kn];B[io];W[no];B[ln];W[mo];B[kj];W[lj];B[ia];W[qm];B[ms];W[os];B[rn];W[sk];B[rk];W[lo];B[ko];W[sk];B[ab];W[rk];B[ba];W[ad];B[bc];W[ca];B[db];W[aa];B[en];W[dn];B[ba];W[ng];B[da];W[nh];B[mi];W[ni];B[fm];W[sb];B[pa];W[ie];B[id];W[ik];B[bl];W[mn];B[jk];W[il];B[ij];W[al];B[am];W[ak];B[hk];W[lk];B[di];W[dh];B[eo];W[ol];B[kn];W[mp];B[lq];W[fb];B[ec];W[ep];B[fp];W[mj];B[gg];W[hf];B[ei];W[hg];B[jd];W[cl];B[bm];W[jg];B[jh];W[ch];B[ls];W[ns];B[eq];W[dl];B[jj];W[kk];B[qa];W[cn];B[sa];W[ga];B[ea];W[kg];B[fa];W[lg];B[ha];W[mg];B[ki];W[ae];B[ac] C[● Tong Mengcheng 六단 ○ Lian Xiao 九단 281수 끝, 흑 1집 반승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go