Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0330 Xie Ke 5단 : Chen Zijian 6단

cyber | 2018.05.07 12:48:01 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg200b LeagueA,round03 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 3] DT[2018-03-30] PB[Xie Ke]BR[五단] PW[Chen Zijian]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[nq];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[cc];W[dc];B[cd];W[cf];B[ce];W[de];B[bf];W[pj];B[qh];W[mc];B[nd];W[rc];B[pl];W[md];B[me];W[le];B[lf];W[mf];B[ne];W[ke];B[kf];W[je];B[mg];W[bg];B[cg];W[df];B[bh];W[dg];B[ag];W[ph];B[pg];W[qi];B[oh];W[oi];B[pi];W[pp];B[qo];W[ph];B[jf];W[ie];B[pi];W[np];B[mp];W[no];B[pq];W[ph];B[mb];W[lb];B[pi];W[ol];B[om];W[nl];B[nm];W[pm];B[pn];W[qm];B[ql];W[mq];B[nr];W[rm];B[ml];W[pk];B[lm];W[ip];B[nk];W[ok];B[ri];W[rj];B[qj];W[qk];B[sj];W[qi];B[ld];W[lc];B[qj];W[mn];B[mm];W[qi];B[ob];W[ma];B[qj];W[mk];B[nj];W[qi];B[na];W[oa];B[qj];W[ro];B[rp];W[qi];B[dq];W[eq];B[qj];W[rl];B[so];W[qi];B[ep];W[fq];B[qj];W[nh];B[fp];W[gq];B[lk];W[qi];B[do];W[cp];B[qj];W[li];B[cq];W[bp];B[mj];W[qi];B[gp];W[ph];B[hq];W[hp];B[pi];W[eo];B[en];W[go];B[fo];W[fn];B[eo];W[hr];B[qj];W[em];B[gn];W[qi];B[er];W[ph];B[gr];W[iq];B[fr];W[hq];B[pi];W[oq];B[qj];W[pr];B[qq];W[or];B[rk];W[br];B[lq];W[mr];B[cr];W[ds];B[bq];W[aq];B[ar];W[as];B[cs];W[cn];B[fm];W[bm];B[lr];W[ns];B[ko];W[jr];B[dm];W[ck];B[jn];W[hg];B[cj];W[bk];B[dk];W[ih];B[co];W[bo];B[ap];W[ao];B[dr];W[ap];B[bn];W[an];B[cm];W[bj];B[dn];W[cl];B[al] C[● Xie Ke 五단 ○ Chen Zijian 六단 191수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go