Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0330 Yang Dingxin 6단 : Wu Guangya 6단

cyber | 2018.05.07 12:50:11 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round03 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 3] DT[2018-03-30] PB[Yang Dingxin]BR[六단] PW[Wu Guangya]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[dp];W[qq];B[cc];W[qc];B[pc];W[qd];B[qf];W[cd];B[dc];W[ed];B[fc];W[ec];B[eb];W[fd];B[gc];W[gd];B[bc];W[rf];B[pe];W[qg];B[pg];W[rg];B[hd];W[he];B[ie];W[db];B[fb];W[id];B[hc];W[hf];B[je];W[ph];B[oh];W[og];B[pf];W[qb];B[pi];W[qh];B[nh];W[jg];B[ci];W[ei];B[dk];W[cq];B[cp];W[dq];B[eq];W[er];B[fr];W[fq];B[ep];W[gr];B[dr];W[fs];B[cr];W[mf];B[ld];W[md];B[mc];W[le];B[kd];W[nc];B[nf];W[ke];B[mb];W[ne];B[mg];W[nb];B[jd];W[lg];B[lh];W[kh];B[li];W[ki];B[lj];W[fp];B[fo];W[go];B[fn];W[gn];B[fm];W[np];B[hp];W[io];B[jq];W[bq];B[br];W[kp];B[gp];W[iq];B[ip];W[jp];B[ho];W[hn];B[in];W[hq];B[jo];W[gl];B[im];W[hl];B[fj];W[jk];B[ln];W[lp];B[mo];W[mp];B[fi];W[gq];B[io];W[fk];B[ej];W[ll];B[qp];W[nl];B[on];W[pp];B[po];W[qo];B[rp];W[qn];B[ol];W[bp];B[bo];W[ql];B[nm];W[op];B[kl];W[kk];B[lk];W[ch];B[il];W[ik];B[rq];W[qr];B[cg];W[bh];B[dg];W[dh];B[eg];W[bg];B[ff];W[cf];B[hj];W[hi];B[ii];W[hh];B[hk];W[gj];B[ij];W[gi];B[kj];W[fh] C[● Yang Dingxin 六단 ○ Wu Guangya 六단 154수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go