Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0330 Zhang Tao 6단 : Fan Yin 7단

cyber | 2018.05.07 12:52:48 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300b LeagueA,round03 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 3] DT[2018-03-30] PB[Zhang Tao]BR[六단] PW[Fan Yin]WR[七단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dq];B[np];W[dn];B[fc];W[df];B[nc];W[lq];B[jq];W[qj];B[gq];W[ec];B[ce];W[cf];B[fd];W[de];B[jd];W[qg];B[oq];W[qo];B[ql];W[pp];B[pq];W[qm];B[pl];W[rp];B[qq];W[rn];B[rl];W[on];B[ph];W[pg];B[qi];W[rd];B[rq];W[nm];B[pj];W[qc];B[pc];W[ok];B[qd];W[oh];B[oi];W[ni];B[ol];W[nl];B[nj];W[oj];B[pi];W[mj];B[nh];W[mi];B[og];W[rb];B[re];W[pb];B[sd];W[rc];B[ob];W[qe];B[rf];W[mh];B[nf];W[lc];B[jc];W[pe];B[qf];W[oa];B[na];W[qa];B[pa];W[hp];B[hq];W[oa];B[md];W[ip];B[jp];W[gp];B[iq];W[fq];B[cl];W[lo];B[jn];W[nr];B[mo];W[mp];B[nq];W[fo];B[lr];W[cj];B[dj];W[ci];B[ck];W[bn];B[di];W[ch];B[dm];W[ek];B[dk];W[kr];B[ln];W[mn];B[kq];W[mr];B[no];W[kn];B[lm];W[ko];B[lp];W[jo];B[mq];W[el];B[cn];W[co];B[bm];W[fi];B[eh];W[fh];B[eg];W[gf];B[ff];W[fe];B[bo];W[cm];B[ge];W[fg];B[cn];W[pf];B[do];W[rg];B[nn];W[mm];B[om];W[cp];B[en];W[fn];B[hf];W[ef];B[he];W[bp];B[em];W[fm];B[ih];W[ao];B[bj];W[bi];B[bk];W[eo];B[dl];W[ji];B[fb];W[lf];B[db];W[ld];B[cc];W[od];B[me];W[oc];B[nb];W[le];B[ii];W[ij];B[jh];W[hg];B[jf];W[eb];B[ea];W[kb];B[pk];W[nk];B[rh];W[bd];B[hj];W[jj];B[gi];W[hk];B[gk];W[ig];B[jg];W[ib];B[jb];W[ja];B[ic];W[gl];B[gr];W[mf];B[ne];W[dc];B[cb];W[bc];B[hb];W[fr];B[sg];W[sf];B[se];W[sc];B[fs];W[es];B[gs];W[er];B[bb];W[ab];B[cd];W[be];B[da];W[mc];B[nd];W[kh];B[sh];W[sf];B[fj];W[dh];B[ei];W[ia];B[ha];W[ka];B[ac];W[ad];B[ai];W[ah];B[aj];W[bg];B[dg];W[cg];B[am];W[mg];B[ng];W[kg];B[an];W[bo];B[ej];W[fl];B[ba];W[ke];B[je];W[qh];B[ri];W[dp];B[dn];W[if];B[hh];W[gg];B[ie];W[fk];B[gj];W[pa];B[mb];W[la];B[ed];W[kf];B[oh];W[ff];B[gh];W[ac];B[kc];W[lb];B[kp];W[ee];B[oe];W[of];B[aa];W[ma];B[kd] C[● Zhang Tao 六단 ○ Fan Yin 七단 265수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go