Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0327 Kobayashi Koichi 9단 : Nie Weiping 9단

cyber | 2018.05.08 08:09:46 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-japan-wwg300b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[2nd China-Japan-Korea Veterans Tournament, round 1] DT[2018-03-27] PB[Kobayashi Koichi]BR[九단] PW[Nie Weiping]WR[九단] KM[7.5]RE[W+14.5]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[nq];W[qf];B[nc];W[pp];B[pq];W[op];B[oq];W[qo];B[qj];W[pk];B[pj];W[oj];B[qk];W[pl];B[oi];W[ni];B[nj];W[ok];B[oh];W[qh];B[pg];W[mi];B[qd];W[np];B[mq];W[ng];B[pf];W[ql];B[cj];W[pi];B[qg];W[qi];B[ro];W[rp];B[qq];W[rn];B[cg];W[gc];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[fb];W[gb];B[fc];W[fd];B[bd];W[be];B[bc];W[cf];B[dg];W[bg];B[bh];W[fa];B[eb];W[lc];B[cm];W[fh];B[jd];W[id];B[jc];W[je];B[ke];W[ic];B[jf];W[ie];B[kd];W[me];B[lf];W[nd];B[mc];W[rg];B[rf];W[lb];B[ld];W[md];B[mb];W[ka];B[jb];W[ja];B[ib];W[ia];B[if];W[ec];B[db];W[gg];B[hf];W[ge];B[hb];W[ha];B[od];W[mg];B[ji];W[dk];B[dj];W[kj];B[ki];W[kk];B[ij];W[fk];B[hk];W[ej];B[ck];W[dl];B[he];W[hd];B[eh];W[lg];B[fi];W[gh];B[ei];W[kg];B[hc];W[gd];B[hi];W[ih];B[hh];W[hg];B[jh];W[jg];B[ig];W[kf];B[eo];W[ep];B[fo];W[fp];B[go];W[co];B[cn];W[do];B[dn];W[gp];B[mp];W[iq];B[po];W[so];B[qn];W[ro];B[on];W[ma];B[ob];W[oa];B[rh];W[ri];B[sg];W[mn];B[no];W[ad];B[bb];W[ah];B[ai];W[ag];B[bi];W[bn];B[bm];W[kq];B[in];W[il];B[hl];W[im];B[hm];W[bo];B[ii];W[lr];B[hp];W[hq];B[nm];W[jn];B[mm];W[io];B[hn];W[na];B[qb];W[qa];B[si];W[rk];B[sj];W[rj];B[kn];W[jo];B[km];W[mk];B[rq];W[rb];B[pb];W[pa];B[rc];W[os];B[mr];W[ms];B[ns];W[nr];B[lq];W[kr];B[or];W[gf];B[ih];W[kp];B[lo];W[ho];B[ns];W[gi];B[gj];W[nr];B[ac];W[ae];B[ns];W[ls];B[an];W[ao];B[am];W[nr];B[nf];W[mf];B[ns];W[og];B[ph];W[nr];B[ll];W[ns];B[lj];W[lk];B[li];W[mj];B[jm];W[jl];B[kl];W[jk];B[ps];W[ef];B[df];W[de];B[eg];W[fg];B[nl];W[nk];B[ea];W[ga];B[sq];W[sk];B[sh];W[oe];B[of];W[ne];B[pe];W[nb];B[oc];W[ra];B[sb];W[om];B[pn];W[rm];B[ik];W[ko];B[ln];W[la];B[nh];W[mh];B[sc];W[ol];B[sp];W[qm];B[lp];W[pm];B[ml];W[jj];B[sa];W[lh];B[kh] C[● Kobayashi Koichi 九단 ○ Nie Weiping 九단 273수 끝, 백 14집 반승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go