Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0402 An Joyeong 9단 : Na Hyun 9단

cyber | 2018.05.14 08:33:05 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-korea-wwgNaHyun200b LeagueA,round88 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, preliminary] DT[2018-04-02] PB[An Joyeong]BR[九단] PW[Na Hyun]WR[九단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[pp];W[dq];B[do];W[co];B[cn];W[cp];B[cc];W[dc];B[cd];W[cf];B[bf];W[cg];B[bg];W[ch];B[fn];W[nc];B[qf];W[jd];B[fq];W[bn];B[me];W[nq];B[lq];W[qq];B[pq];W[qp];B[po];W[pr];B[or];W[qr];B[nr];W[qn];B[mc];W[pc];B[qc];W[od];B[pb];W[ob];B[oc];W[pe];B[pc];W[md];B[ld];W[nd];B[mb];W[nb];B[qe];W[le];B[ke];W[kd];B[lf];W[lc];B[je];W[ie];B[lb];W[le];B[qo];W[ro];B[ld];W[kc];B[if];W[le];B[pn];W[qm];B[ld];W[id];B[hf];W[kp];B[kq];W[jp];B[mo];W[jm];B[hm];W[ln];B[pm];W[ql];B[bm];W[cm];B[dn];W[bl];B[jn];W[in];B[im];W[kn];B[jl];W[jo];B[kl];W[lo];B[ok];W[jq];B[hq];W[km];B[oa];W[le];B[rn];W[rm];B[ld];W[ce];B[na];W[le];B[rp];W[sn];B[ld];W[be];B[gd];W[le];B[ho];W[ll];B[ld];W[pa];B[qa];W[le];B[io];W[mn];B[ld];W[kb];B[oe];W[le];B[ml];W[ld];B[mp];W[lk];B[mm];W[jk];B[il];W[lm];B[li];W[mi];B[lh];W[mk];B[ol];W[nj];B[pi];W[oi];B[nh];W[mh];B[mg];W[ng];B[oh];W[ph];B[og];W[pj];B[oj];W[ni];B[qi];W[nk];B[lj];W[pk];B[pl];W[qk];B[qh];W[nl] C[● An Joyeong 九단 ○ Na Hyun 九단 154수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go