Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0403 Hong Seongji 9단 : Li Ming 6단

cyber | 2018.05.17 08:21:21 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg200b 23rdLGCup (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, preliminary] DT[2018-04-03] PB[Hong Seongji]BR[九단] PW[Li Ming]WR[六단] KM[6.5]RE[B+R]  ;B[qd];W[dd];B[pp];W[dp];B[nc];W[qq];B[pq];W[qp];B[po];W[qo];B[qn];W[rn];B[cq];W[dq];B[cp];W[cn];B[co];W[do];B[bn];W[jp];B[qr];W[rr];B[ro];W[rp];B[rm];W[pn];B[qm];W[on];B[or];W[qs];B[lp];W[np];B[nq];W[pr];B[no];W[oo];B[mp];W[op];B[oq];W[ol];B[jq];W[iq];B[jr];W[ip];B[ln];W[oj];B[qj];W[ll];B[ph];W[kq];B[kr];W[kp];B[lq];W[mr];B[lr];W[nn];B[ir];W[hr];B[ns];W[fc];B[cm];W[dn];B[bl];W[lc];B[ne];W[qc];B[pc];W[le];B[ni];W[pb];B[oc];W[li];B[gd];W[gc];B[id];W[lg];B[hg];W[cg];B[hc];W[he];B[hd];W[pi];B[qi];W[oh];B[pg];W[jf];B[je];W[ke];B[if];W[jg];B[cd];W[cc];B[dc];W[ed];B[ce];W[bc];B[df];W[ff];B[db];W[eb];B[dg];W[fh];B[eh];W[gf];B[ee];W[fe];B[jc];W[ib];B[kc];W[mc];B[hf];W[ei];B[ge];W[dh];B[eg];W[gh];B[ch];W[di];B[bg];W[rc];B[rd];W[hb];B[kd];W[mb];B[hh];W[hj];B[jh];W[ob];B[el];W[kh];B[ij];W[hi];B[ii];W[hk];B[kj];W[sd];B[fj];W[ek];B[fk];W[fl];B[fi];W[dl];B[em];W[ci];B[dm];W[bh];B[gg];W[gi];B[fg];W[gk];B[fd];W[cb];B[gq];W[fm];B[fn];W[fq];B[fp];W[gr];B[eq];W[fr];B[er];W[dr];B[ep];W[es];B[gp];W[gn];B[en];W[hq];B[hm];W[gl];B[gm];W[im];B[il];W[km];B[ik];W[ej];B[mk];W[ml];B[nk] C[● Hong Seongji 九단 ○ Li Ming 六단 179수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go