Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0404 Seol Hyunjun 4단 : Tong Mengcheng 6단

cyber | 2018.05.17 08:25:40 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b 23rdLGCup (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, preliminary] DT[2018-04-04] PB[Seol Hyunjun]BR[四단] PW[Tong Mengcheng]WR[六단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dc];B[cq];W[cp];B[dq];W[fq];B[fr];W[gr];B[eq];W[fp];B[ep];W[eo];B[fo];W[en];B[bp];W[bo];B[bq];W[cn];B[hp];W[er];B[gq];W[fs];B[gp];W[fr];B[do];W[gm];B[gn];W[fn];B[go];W[iq];B[dn];W[dm];B[co];W[hm];B[cm];W[dl];B[cl];W[dk];B[ck];W[dj];B[cj];W[di];B[jo];W[kp];B[ko];W[lp];B[lo];W[mp];B[mo];W[np];B[on];W[qq];B[jk];W[pq];B[qg];W[ci];B[jd];W[jm];B[ll];W[ph];B[pg];W[nh];B[og];W[pl];B[qn];W[qm];B[qp];W[nl];B[km];W[op];B[pn];W[mm];B[mn];W[jl];B[kl];W[qh];B[oh];W[oi];B[ni];W[oj];B[gc];W[mi];B[ng];W[nj];B[lh];W[lc];B[nc];W[jc];B[ic];W[kd];B[jb];W[kb];B[kc];W[pc];B[oc];W[jc];B[cd];W[cc];B[kc];W[re];B[dd];W[ed];B[ec];W[bd];B[ee];W[fd];B[be];W[bc];B[fe];W[li];B[cf];W[de];B[ce];W[fc];B[fb];W[eb];B[gd];W[ec];B[hk];W[fk];B[ke];W[rg];B[rd];W[qf];B[rm];W[rl];B[ro];W[mg];B[oe];W[kh];B[rq];W[rc];B[qc];W[sd];B[sl];W[sk];B[sm];W[kk];B[ih];W[ld];B[le];W[jc];B[ip];W[jp];B[kc];W[rn];B[sn];W[jc];B[fl];W[gl];B[kc];W[so];B[sp];W[jc];B[je];W[ib];B[kc];W[nn];B[in];W[jc];B[jq];W[hq] C[● Seol Hyunjun 四단 ○ Tong Mengcheng 六단 164수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go