Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0404 Tang Weixing 9단 : Lee Donghoon 9단

cyber | 2018.05.17 08:27:32 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg200b 23rdLGCup (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, preliminary] DT[2018-04-04] PB[Tang Weixing]BR[九단] PW[Lee Donghoon]WR[九단] KM[6.5]RE[B+R]  ;B[qd];W[pp];B[dc];W[dp];B[cf];W[oc];B[pf];W[kd];B[qq];W[pq];B[qp];W[qn];B[qo];W[po];B[rn];W[cn];B[lp];W[pm];B[rm];W[jq];B[jo];W[qr];B[rr];W[or];B[qs];W[ko];B[on];W[lo];B[pn];W[no];B[ic];W[qc];B[rc];W[pd];B[qb];W[qe];B[pc];W[rd];B[qc];W[pe];B[dm];W[fm];B[iq];W[jp];B[ip];W[io];B[jn];W[in];B[jm];W[ir];B[hr];W[jr];B[im];W[gp];B[od];W[of];B[oe];W[nf];B[nd];W[rf];B[pg];W[qh];B[ph];W[pi];B[ng];W[mg];B[nh];W[nc];B[md];W[mc];B[ld];W[lc];B[lf];W[qi];B[ob];W[id];B[hd];W[jc];B[ie];W[ib];B[hc];W[je];B[jd];W[if];B[he];W[id];B[mf];W[nb];B[oa];W[kf];B[le];W[cc];B[dd];W[hb];B[gb];W[lg];B[kg];W[mi];B[jg];W[jf];B[ni];W[li];B[sd];W[re];B[qk];W[rk];B[mn];W[nj];B[mj];W[oj];B[ji];W[kj];B[mk];W[jj];B[ij];W[ik];B[ii];W[hk];B[mo];W[ml];B[jd];W[ne];B[og];W[oi];B[me];W[id];B[jk];W[lk];B[jd];W[kc];B[hf];W[nn];B[kp];W[hq];B[mm];W[nl];B[ha];W[lm];B[ln];W[ig];B[hg];W[nf];B[ke];W[id];B[jb];W[gl];B[mq];W[nr];B[mr];W[oo];B[cm];W[cd];B[co];W[cp];B[bn];W[hp];B[qm];W[nm];B[ce];W[be];B[bf];W[bc];B[da];W[cb];B[ab];W[dk];B[ih];W[bh];B[af];W[bp];B[bk];W[dg];B[cj];W[ci];B[dj];W[di];B[ej];W[de];B[df];W[ee];B[db];W[ef];B[ai];W[ad];B[ah];W[gi];B[gj];W[hj];B[fi];W[fb];B[jd];W[fh];B[fg];W[ei];B[fj];W[gg];B[ff];W[fe];B[gf] C[● Tang Weixing 九단 ○ Lee Donghoon 九단 199수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go