Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0406 Ding Hao 5단 : Byun Sangil 7단

cyber | 2018.05.17 08:33:03 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200s 23rdLGCup (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, preliminary] DT[2018-04-06] PB[Ding Hao]BR[五단] PW[Byun Sangil]WR[七단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dd];B[cq];W[pq];B[nc];W[qn];B[cc];W[cd];B[dc];W[fc];B[ec];W[ed];B[fb];W[od];B[oc];W[gb];B[gc];W[fd];B[hb];W[gd];B[ga];W[dj];B[pi];W[cn];B[ep];W[gq];B[dk];W[ck];B[cl];W[bl];B[bk];W[cj];B[bm];W[dl];B[cm];W[dm];B[dn];W[ek];B[en];W[bn];B[al];W[an];B[am];W[bj];B[co];W[jq];B[hd];W[he];B[id];W[qg];B[pf];W[ie];B[je];W[oh];B[ph];W[jf];B[pg];W[ke];B[jd];W[kf];B[ql];W[pl];B[qk];W[lj];B[kp];W[kq];B[lp];W[km];B[jp];W[lq];B[mp];W[mq];B[po];W[pn];B[pp];W[oq];B[no];W[qp];B[hl];W[in];B[hn];W[ho];B[gn];W[ip];B[on];W[qo];B[im];W[jn];B[nm];W[hj];B[bc];W[bd];B[ad];W[ae];B[ac];W[mn];B[pm];W[qm];B[om];W[oj];B[pk];W[be];B[ld];W[mf];B[ij];W[ii];B[gj];W[hk];B[gk];W[fm];B[ik];W[hi];B[gm];W[fl];B[gl];W[ol];B[ok];W[nl];B[mm];W[nk];B[ln];W[kn];B[kk];W[jl];B[io];W[jo];B[mk];W[lk];B[kl];W[ll];B[lm];W[np];B[ml];W[nj];B[mj];W[nh];B[lh];W[kj] C[● Ding Hao 五단 ○ Byun Sangil 七단 138수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go