Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0514 Zhao Chenyu 6단 : Tuo Jiaxi 9단

cyber | 2018.10.01 23:07:18 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s LeagueA,round06 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 6] DT[2018-05-14] PB[Zhao Chenyu]BR[六단] PW[Tuo Jiaxi]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dd];B[fq];W[eq];B[fp];W[dn];B[jp];W[qq];B[pq];W[qp];B[qo];W[ro];B[qn];W[rn];B[qm];W[nc];B[pr];W[rm];B[ql];W[qr];B[cl];W[dl];B[dk];W[el];B[cm];W[cn];B[cj];W[fn];B[fc];W[cf];B[oc];W[nd];B[kc];W[pe];B[qe];W[pf];B[qf];W[qg];B[qd];W[ng];B[dc];W[cc];B[cb];W[ec];B[db];W[ed];B[eb];W[bc];B[fd];W[ch];B[nf];W[mf];B[oe];W[kd];B[lc];W[ld];B[ic];W[of];B[fr];W[ej];B[di];W[fi];B[dh];W[fe];B[bh];W[cg];B[ci];W[bg];B[bn];W[bo];B[an];W[lq];B[jq];W[mo];B[nn];W[ko];B[lm];W[jo];B[io];W[in];B[ho];W[jm];B[pg];W[ne];B[qh];W[hc];B[hd];W[id];B[hb];W[jc];B[gc];W[ib];B[hc];W[no];B[on];W[ll];B[ln];W[ml];B[lo];W[kp];B[gh];W[fh];B[gg];W[nq];B[nl];W[nk];B[ok];W[nj];B[gi];W[rl];B[oj];W[oi];B[pi];W[qk];B[ol];W[oh];B[qj];W[rj];B[bp];W[rg];B[rh];W[ph];B[sg];W[hn];B[gj];W[go];B[gp];W[ob];B[pb];W[od];B[jb];W[jd];B[dm];W[cp];B[ao];W[bq];B[co];W[do];B[br];W[aq];B[dr];W[cr];B[cs];W[cq];B[em];W[er];B[es];W[jr];B[ir];W[kr];B[en];W[bo];B[ef];W[pc];B[qb];W[gl];B[bb];W[bi];B[bj];W[ah];B[mb];W[ek];B[jj];W[ap];B[bl];W[hf];B[gf];W[ih];B[kl];W[rf];B[re];W[og];B[sf];W[ri];B[mk];W[hq];B[hr];W[iq];B[hp];W[is];B[gs];W[mj];B[lk];W[lj];B[kk];W[ji];B[fm];W[gk];B[ii];W[jh];B[gm];W[hm];B[ee];W[eo];B[bs];W[cd];B[il];W[ik];B[jl];W[hl];B[kj];W[ki];B[kn];W[jn];B[fl];W[fk];B[lp];W[kq];B[ip];W[eg];B[dg];W[he];B[ge];W[mp];B[ns];W[nr];B[li];W[lh] C[● Zhao Chenyu 六단 ○ Tuo Jiaxi 九단 220수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go