Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0514 Zhong Wenjing 6단 : Fan Yunruo 6단

cyber | 2018.10.01 23:10:08 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round06 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 6] DT[2018-05-14] PB[Zhong Wenjing]BR[六단] PW[Fan Yunruo]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[fq];W[oq];B[mp];W[cn];B[op];W[qf];B[pi];W[nc];B[pf];W[pg];B[of];W[qc];B[qe];W[pc];B[rf];W[pq];B[pp];W[mq];B[nq];W[nr];B[np];W[lq];B[mr];W[lr];B[or];W[ms];B[pr];W[eq];B[jr];W[jp];B[ip];W[iq];B[er];W[dr];B[jq];W[hq];B[ep];W[dq];B[hp];W[gq];B[gp];W[fr];B[fp];W[gr];B[kp];W[jo];B[kq];W[hn];B[em];W[gm];B[fm];W[fn];B[en];W[gk];B[ek];W[do];B[eo];W[ej];B[dj];W[ei];B[io];W[jn];B[in];W[jm];B[im];W[jl];B[ko];W[il];B[hl];W[hk];B[di];W[dh];B[ch];W[dk];B[fk];W[eh];B[gl];W[ij];B[ck];W[dl];B[bi];W[cl];B[fj];W[hh];B[go];W[cf];B[bf];W[be];B[dg];W[eg];B[df];W[ce];B[cg];W[fe];B[gg];W[gh];B[de];W[ed];B[ff];W[he];B[cd];W[bd];B[cc];W[bc];B[ef];W[gj];B[fi];W[fh];B[bk];W[bg];B[bl];W[bm];B[ag];W[af];B[ah];W[qk];B[pk];W[pj];B[qj];W[oj];B[ql];W[rk];B[rj];W[oi];B[ok];W[rg];B[qg];W[qh];B[qi];W[qf];B[rh];W[re];B[qg];W[qq];B[rq];W[qf];B[ph];W[qg];B[og];W[sf];B[nj];W[ic];B[lm];W[ll];B[ml];W[ni];B[mi];W[mk];B[lk];W[nh];B[mh];W[ng];B[mf];W[nl];B[kl];W[nk];B[rl];W[mg];B[lg];W[mj];B[lj];W[lf];B[kh];W[nf];B[if];W[jg];B[kf];W[me];B[ig];W[jh];B[jf];W[kj];B[ih];W[ki];B[li];W[ii] C[● Zhong Wenjing 六단 ○ Fan Yunruo 六단 180수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go