Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0514 Zhou Hexi 6단 : Yang Dingxin 6단

cyber | 2018.10.01 23:12:12 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200s LeagueA,round06 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 6] DT[2018-05-14] PB[Zhou Hexi]BR[六단] PW[Yang Dingxin]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dd];B[pp];W[dp];B[nd];W[qq];B[qp];W[pq];B[op];W[nr];B[cq];W[cp];B[dq];W[ep];B[eq];W[fp];B[fq];W[dj];B[gp];W[go];B[fc];W[cf];B[dc];W[cc];B[cb];W[ec];B[db];W[ed];B[eb];W[pd];B[pc];W[qc];B[oc];W[fd];B[gc];W[pf];B[rd];W[pi];B[qk];W[pk];B[pj];W[qe];B[qg];W[oj];B[qj];W[pg];B[qi];W[qh];B[rc];W[ph];B[ok];W[pl];B[nj];W[oi];B[ql];W[pm];B[ro];W[qm];B[rm];W[rn];B[rl];W[nk];B[rq];W[rr];B[sr];W[mq];B[hp];W[jq];B[kp];W[kq];B[he];W[bc];B[ke];W[gg];B[cl];W[bq];B[cj];W[ci];B[dk];W[bj];B[bk];W[ck];B[fn];W[bo];B[hr];W[ek];B[cj];W[qb];B[oe];W[ck];B[dl];W[if];B[ej];W[fj];B[ei];W[cj];B[fo];W[fk];B[dn];W[cr];B[dr];W[cs];B[hm];W[ie];B[id];W[jd];B[je];W[hd];B[ic];W[hc];B[hb];W[gd];B[ib];W[pe];B[rb];W[qr];B[mp];W[mk];B[ih];W[hf];B[kg];W[hk];B[hi];W[fi];B[bb];W[in];B[im];W[gn];B[hn];W[fm] C[● Zhou Hexi 六단 ○ Yang Dingxin 六단 130수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go