Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0519 Mi Yuting 9단 : Gu Zihao 9단

cyber | 2018.10.09 20:21:25 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[31st Chinese Mingren, round 3] DT[2018-05-19] PB[Mi Yuting]BR[九단] PW[Gu Zihao]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[fq];B[fc];W[cf];B[nc];W[lq];B[pj];W[mo];B[fe];W[id];B[cc];W[dc];B[db];W[eb];B[cb];W[fb];B[gc];W[ec];B[be];W[ef];B[bf];W[hf];B[gg];W[cd];B[bd];W[gf];B[ic];W[hc];B[hb];W[hd];B[gb];W[ff];B[jc];W[ke];B[ld];W[ch];B[cn];W[co];B[dn];W[fn];B[dk];W[fk];B[eo];W[go];B[ep];W[eq];B[cq];W[dq];B[bo];W[bp];B[cp];W[bq];B[do];W[cr];B[cj];W[pp];B[po];W[pq];B[oo];W[qo];B[qq];W[qr];B[rr];W[or];B[qs];W[ps];B[pr];W[kd];B[kc];W[qr];B[ro];W[qn];B[pr];W[bb];B[bc];W[qr];B[rn];W[rs];B[qm];W[om];B[nm];W[nn];B[mm];W[on];B[pn];W[ok];B[km];W[ll];B[lo];W[nl];B[kl];W[md];B[le];W[kk];B[jk];W[kj];B[jo];W[il];B[lp];W[mp];B[kq];W[mq];B[iq];W[mc];B[lc];W[oc];B[nb];W[od];B[oe];W[pc];B[nd];W[pe];B[qd];W[qc];B[rc];W[ne];B[of];W[rd];B[qe];W[rb];B[re];W[nf];B[ng];W[mf];B[ob];W[sc];B[og];W[pb];B[lf];W[mg];B[me];W[mh];B[lm];W[qg];B[qf];W[rg];B[oi];W[se];B[rj];W[jl];B[ei];W[eh];B[gr];W[di];B[ej];W[bj];B[bk];W[bi];B[em];W[gi];B[gl];W[gq];B[gk];W[fj];B[ik];W[in];B[im];W[jm];B[jn];W[hm];B[hl];W[im];B[gm];W[io];B[ho];W[gn];B[el];W[hj];B[hk];W[ip];B[jp];W[hq];B[hr];W[da];B[ca];W[bg];B[fi];W[af];B[ab];W[gj];B[fh];W[ih];B[ak];W[ni];B[nh];W[mi];B[ri];W[ph];B[oh];W[pl];B[ql];W[pk];B[qk];W[ir];B[jq];W[fr];B[jr];W[co];B[cp];W[rq];B[rp];W[sr];B[lr];W[ml];B[kf];W[jf];B[jg];W[if];B[ki];W[kh];B[ji];W[jj];B[jh] C[● Mi Yuting 九단 ○ Gu Zihao 九단 217수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go