Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0519 Peng Liyao 5단 : Tong Mengcheng 6단

cyber | 2018.10.09 20:23:43 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[31st Chinese Mingren, round 3] DT[2018-05-19] PB[Peng Liyao]BR[五단] PW[Tong Mengcheng]WR[六단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[fq];W[hq];B[pj];W[lq];B[mc];W[mb];B[lc];W[pp];B[po];W[pq];B[qq];W[qr];B[rr];W[or];B[qs];W[cq];B[jq];W[oo];B[op];W[lo];B[hp];W[ip];B[iq];W[gp];B[ho];W[gq];B[mo];W[jo];B[ln];W[kn];B[km];W[lm];B[mn];W[jm];B[kl];W[lp];B[jl];W[im];B[il];W[hm];B[gk];W[qk];B[qj];W[rj];B[ri];W[qo];B[pn];W[qn];B[pr];W[pm];B[oq];W[rk];B[pk];W[rh];B[qi];W[rm];B[ql];W[rl];B[pl];W[rp];B[qm];W[rn];B[cf];W[fd];B[cd];W[cc];B[de];W[bd];B[ed];W[dc];B[fe];W[ec];B[gd];W[ee];B[ef];W[ge];B[ed];W[fc];B[hd];W[he];B[id];W[ff];B[ee];W[fg];B[eg];W[fh];B[hg];W[eh];B[ch];W[fk];B[fj];W[ci];B[bi];W[ej];B[fl];W[ek];B[gl];W[ie];B[je];W[jf];B[gf];W[jd];B[ke];W[if];B[jc];W[ih];B[hh];W[hi];B[gi];W[hj];B[ig];W[jg];B[jh];W[ii];B[kg];W[kh];B[ji];W[kf];B[gh];W[gj];B[fi];W[jj];B[ei];W[ki];B[cj];W[ce] C[● Peng Liyao 五단 ○ Tong Mengcheng 六단 138수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go