Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0519 Tao Xinran 6단 : Xie Erhao 9단

cyber | 2018.10.09 20:28:42 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[31st Chinese Mingren, round 3] DT[2018-05-19] PB[Tao Xinran]BR[六단] PW[Xie Erhao]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[pn];W[fq];B[fc];W[qc];B[pc];W[qd];B[qf];W[qe];B[pe];W[rf];B[cf];W[df];B[dg];W[ef];B[cd];W[cc];B[ce];W[fd];B[de];W[ed];B[bc];W[db];B[cb];W[dc];B[gp];W[qg];B[pf];W[qb];B[gq];W[fp];B[go];W[lc];B[oh];W[bb];B[cm];W[co];B[cq];W[bo];B[dq];W[gr];B[hr];W[fr];B[fo];W[eo];B[en];W[ir];B[hs];W[dn];B[dm];W[hq];B[iq];W[hp];B[jr];W[ip];B[jq];W[em];B[fn];W[el];B[dk];W[ek];B[dj];W[im];B[gm];W[gl];B[in];W[jn];B[jo];W[hn];B[hm];W[io];B[hl];W[cn];B[bm];W[cp];B[jp];W[cg];B[bg];W[ch];B[bh];W[ik];B[hk];W[hj];B[gj];W[il];B[gk];W[hi];B[gi];W[hh];B[gh];W[hg];B[le];W[ln];B[mo];W[ke];B[kf];W[kd];B[lf];W[jf];B[jg];W[kh];B[if];W[je];B[kg];W[eh];B[gg];W[gf];B[hf];W[ge];B[dh];W[ig];B[ij];W[jh];B[jj];W[lh];B[lj];W[kk];B[li];W[mh];B[nj];W[mn];B[no];W[nl];B[qh];W[pg];B[og];W[rg];B[ok];W[lk];B[ol];W[om];B[pm];W[on];B[oo];W[mk];B[ni];W[ko];B[ih];W[ii];B[ji];W[ih];B[jk];W[jl];B[km];W[lo];B[lp];W[kp];B[lq];W[qq];B[qr];W[ri];B[rh];W[qi];B[ph];W[sh];B[rk];W[an];B[br];W[er];B[dr];W[cs];B[nn];W[nm];B[lm];W[mm];B[ll];W[kl];B[ab];W[ba];B[pb];W[am];B[bk];W[bd];B[la];W[nb];B[qa];W[rb];B[na];W[oa];B[ob];W[ma];B[mc];W[nc];B[md];W[mb];B[ld];W[kb];B[ra];W[rd];B[al];W[nf];B[ne];W[ng];B[of];W[eg];B[di];W[qk];B[ql];W[pk];B[pl];W[pi];B[aq];W[ds];B[es];W[bs];B[ep];W[eq];B[bp];W[ao];B[cr];W[fs];B[ap];W[ar];B[as];W[kq];B[kr];W[ar];B[ad];W[bq];B[be] C[● Tao Xinran 六단 ○ Xie Erhao 九단 223수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go