Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Chen Zijian 6단 : Li Weiqing 5단

cyber | 2018.10.17 20:26:36 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Chen Zijian]BR[六단] PW[Li Weiqing]WR[五단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[fq];W[eq];B[fp];W[dn];B[ip];W[qk];B[qi];W[qn];B[cl];W[dl];B[dk];W[el];B[cn];W[ck];B[cm];W[dj];B[dm];W[cp];B[em];W[ek];B[er];W[fm];B[en];W[dr];B[ep];W[dq];B[mc];W[mb];B[lc];W[pi];B[qh];W[qj];B[oj];W[pj];B[fr];W[bo];B[ci];W[bj];B[cf];W[ce];B[df];W[fd];B[eh];W[gh];B[fi];W[fn];B[fo];W[di];B[dh];W[gk];B[gi];W[be];B[ik];W[hj];B[hh];W[ij];B[hf];W[lq];B[pl];W[rm];B[nq];W[jo];B[jp];W[kp];B[io];W[jn];B[ko];W[lo];B[kn];W[mn];B[km];W[oo];B[pq];W[ml];B[ok];W[kk];B[jm];W[jk];B[hm];W[mj];B[ll];W[mk];B[nn];W[no];B[mp];W[mo];B[lp];W[nh];B[fb];W[db];B[rd];W[lb];B[kc];W[gc];B[kb];W[ff];B[ee];W[fe];B[fg];W[rc];B[gb];W[hb];B[hc];W[ic];B[hd];W[ib];B[fc];W[gd];B[ed];W[he];B[ec];W[je];B[bb];W[cb];B[bc];W[ba];B[hk];W[fj];B[bf];W[cc];B[gf];W[jg];B[if];W[kd];B[mf];W[lg];B[ro];W[of];B[jd];W[id];B[ke];W[jf];B[ld];W[ie];B[pg];W[og];B[rn];W[qm];B[sc];W[sb];B[sd];W[ne];B[rb];W[qb];B[sa];W[oa];B[nd];W[pf];B[qf];W[ph];B[qg];W[do];B[eo];W[bh];B[de];W[ch];B[ae];W[ad];B[bd];W[cd];B[ac];W[ab];B[aa];W[ef];B[cg];W[ab];B[bi];W[ai];B[aa];W[eg];B[dg];W[ab];B[bg];W[cj];B[aa];W[af];B[ca];W[ad];B[ag];W[ae];B[gj];W[da];B[jh];W[jj];B[ea];W[ba];B[ki];W[ih];B[ca];W[hi];B[gg];W[hg];B[eb];W[ba];B[fk];W[ab];B[ej];W[gl];B[bl];W[ga] C[● Chen Zijian 六단 ○ Li Weiqing 五단 212수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go