Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Ding Hao 5단 : Gu Zihao 9단

cyber | 2018.10.17 20:31:59 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Ding Hao]BR[五단] PW[Gu Zihao]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[cq];W[dq];B[cp];W[cn];B[co];W[do];B[bn];W[ph];B[rc];W[rb];B[mb];W[nd];B[mc];W[rd];B[ne];W[dm];B[bm];W[md];B[of];W[ld];B[kc];W[kd];B[jc];W[jd];B[ic];W[ng];B[mf];W[id];B[hd];W[he];B[ge];W[hf];B[kf];W[lg];B[mg];W[hc];B[gd];W[gc];B[ob];W[pb];B[fc];W[fb];B[ec];W[eb];B[dc];W[cc];B[db];W[fd];B[ed];W[fe];B[gf];W[gg];B[ff];W[ee];B[hg];W[ig];B[cb];W[bb];B[bc];W[cd];B[ba];W[ab];B[ac];W[df];B[ie];W[hh];B[if];W[hg];B[eg];W[kg];B[ib];W[mh];B[re];W[sc];B[oh];W[nh];B[og];W[oi];B[pi];W[qh];B[qi];W[ri];B[rj];W[rh];B[qj];W[rf];B[ni];W[oj];B[nj];W[ok];B[nk];W[nl];B[lh];W[li];B[lf];W[kh];B[ol];W[pl];B[om];W[pk];B[je];W[ml];B[dg];W[bd];B[aa];W[cg];B[ch];W[dh];B[eh];W[bh];B[di];W[ef];B[fg];W[bf];B[bi];W[ai];B[aj];W[ah];B[iq];W[lq];B[fq];W[fo];B[hp];W[rl];B[qm];W[pm];B[qn];W[ql];B[oq];W[lo];B[hn];W[io];B[ho];W[er];B[jm];W[qq];B[rp];W[jp];B[fr];W[cr];B[br];W[bs];B[ar];W[ej];B[fm];W[gm];B[gn];W[ei];B[gb];W[gl];B[fl] C[● Ding Hao 五단 ○ Gu Zihao 九단 163수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go