Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Ding Shixiong 4단 : Zhou Ruiyang 9단

cyber | 2018.10.21 17:06:31 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Ding Shixiong]BR[四단] PW[Zhou Ruiyang]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pq];W[dd];B[pn];W[fq];B[fc];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[rc];W[rb];B[ob];W[pb];B[mb];W[cf];B[na];W[rd];B[mf];W[kp];B[fe];W[ec];B[fb];W[dh];B[gh];W[lg];B[cj];W[lf];B[me];W[hf];B[gf];W[hg];B[gg];W[cm];B[cc];W[ej];B[jh];W[jg];B[kh];W[lh];B[kj];W[lj];B[lk];W[mj];B[kk];W[mk];B[lm];W[pj];B[dl];W[ck];B[cl];W[bk];B[bl];W[dk];B[fl];W[hp];B[ql];W[gj];B[je];W[jf];B[he];W[hl];B[hn];W[gm];B[cq];W[bo];B[bp];W[co];B[er];W[fr];B[eq];W[ep];B[ap];W[ao];B[mq];W[qq];B[pr];W[pp];B[op];W[oo];B[po];W[qp];B[qr];W[rn];B[ok];W[mm];B[ln];W[ie];B[id];W[hi];B[np];W[nm];B[mo];W[ig];B[rm];W[hd];B[if];W[pm];B[qm];W[ie];B[ek];W[fj];B[if];W[cd];B[ie];W[eb];B[ni];W[pk];B[pl];W[nj];B[nh];W[ol];B[om];W[oj];B[nl];W[ii];B[kr];W[cp];B[bq];W[es];B[dr];W[jn];B[io];W[jr];B[jq];W[ir];B[ds];W[kq];B[im];W[lr];B[gn];W[il];B[jm];W[fn];B[dg];W[cg];B[re];W[sc];B[se];W[ph];B[sd];W[pa];B[rc];W[sb];B[go];W[fd];B[gd];W[ed];B[fo];W[en];B[gc];W[ml];B[eo];W[dn];B[rj];W[rh];B[eh];W[ei];B[ch];W[di];B[df];W[jo];B[jl];W[ll];B[km];W[hm];B[in];W[ip];B[db];W[da];B[ca];W[ea];B[bd];W[bb];B[ce];W[be];B[de];W[bf];B[fs];W[bc];B[mr];W[of] C[● Ding Shixiong 四단 ○ Zhou Ruiyang 九단 186수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go