Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Fan Yunruo 6단 : Jiang Weijie 9단

cyber | 2018.10.21 17:10:42 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Fan Yunruo]BR[六단] PW[Jiang Weijie]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pq];W[dd];B[pk];W[po];B[qo];W[qn];B[qp];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[fq];W[mn];B[cn];W[dn];B[dm];W[en];B[cp];W[cq];B[co];W[dq];B[gp];W[gn];B[cl];W[jp];B[io];W[jo];B[hn];W[dk];B[jn];W[ck];B[em];W[go];B[ip];W[fl];B[do];W[eo];B[ep];W[hm];B[bq];W[br];B[bp];W[iq];B[hq];W[ir];B[er];W[ho];B[in];W[hp];B[hr];W[kq];B[kn];W[nq];B[lp];W[lq];B[jk];W[fm];B[mk];W[rm];B[nr];W[qj];B[oq];W[mq];B[rl];W[ql];B[qk];W[rk];B[rj];W[sl];B[qi];W[nd];B[mc];W[ne];B[mb];W[rd];B[re];W[rc];B[pj];W[qe];B[pe];W[qf];B[pf];W[kd];B[kb];W[ro];B[rp];W[sp];B[sq];W[so];B[rr];W[pg];B[qg];W[rf];B[og];W[lg];B[le];W[ld];B[ic];W[id];B[hc];W[ph];B[rg];W[se];B[of];W[oh];B[mf];W[mg];B[nh];W[ni];B[mh];W[ng];B[nf];W[li];B[md];W[lk];B[mj];W[lj];B[mi];W[lh];B[ml];W[ll];B[hl];W[mm];B[ol];W[hj];B[ji];W[ii];B[gk];W[il];B[ik];W[hk];B[gl];W[jl];B[im];W[kk];B[gm];W[el];B[fj];W[gr];B[fn];W[fo];B[gs];W[fn];B[fp];W[fs];B[hs];W[bm];B[cm];W[bl];B[fh];W[is];B[gq];W[dr];B[es];W[ds];B[ar];W[bn];B[bs];W[cs];B[cr];W[dh];B[dg];W[br];B[ch];W[as];B[di];W[aq];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[ec];W[cf];B[fd];W[fe];B[ge];W[bc];B[bb];W[be];B[ac];W[gd];B[fc];W[ej];B[fk];W[ek];B[gi];W[gf];B[ee];W[he];B[df];W[ih];B[cg];W[ei];B[gg];W[eh];B[eg];W[de];B[ef];W[ad];B[bd];W[rq];B[qq];W[bc];B[ab];W[af];B[bd];W[rh];B[qh];W[bc];B[bg];W[bf];B[bd];W[eq];B[fr];W[bc];B[hg];W[bd];B[if];W[ke];B[je];W[lf];B[me];W[jf] C[● Fan Yunruo 六단 ○ Jiang Weijie 九단 228수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go