Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Han Yizhou 7단 : Xie Ke 5단

cyber | 2018.10.21 17:14:27 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Han Yizhou]BR[七단] PW[Xie Ke]WR[五단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[cq];B[qp];W[dc];B[nq];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[ce];W[ed];B[di];W[dk];B[rc];W[rb];B[ob];W[rd];B[qb];W[sc];B[pb];W[rc];B[mb];W[nd];B[mc];W[qf];B[nf];W[ph];B[qj];W[cg];B[ee];W[fe];B[ef];W[cd];B[bd];W[bc];B[eh];W[ci];B[fd];W[ge];B[fc];W[hc];B[hb];W[ic];B[ib];W[fg];B[ff];W[gf];B[gg];W[fh];B[hg];W[if];B[fi];W[jb];B[gb];W[kd];B[ec];W[dd];B[db];W[be];B[cb];W[md];B[ld];W[le];B[lc];W[me];B[kc];W[de];B[eg];W[oj];B[jh];W[lg];B[pl];W[dj];B[li];W[gk];B[nh];W[mi];B[lh];W[mh];B[mg];W[kg];B[ni];W[mj];B[nj];W[mk];B[nk];W[og];B[ng];W[kh];B[ki];W[ji];B[kj];W[jj];B[kk];W[ih];B[fk];W[gj];B[ig];W[jg];B[hf];W[id];B[ke];W[he];B[lf];W[ri];B[ip];W[jn];B[jk];W[fj];B[ik];W[ho];B[io];W[in];B[hn];W[hm];B[gn];W[hp];B[iq];W[gm];B[hi];W[gh];B[go];W[hq];B[hr];W[gq];B[dq];W[gr];B[cp];W[kp];B[hh];W[gi];B[ij];W[bp];B[do];W[bo];B[cr];W[bq];B[cn];W[ep];B[fp];W[er];B[eq];W[dr];B[fq];W[fr];B[fm];W[fn];B[en];W[em];B[fl];W[dm];B[im];W[gl];B[jo];W[kn];B[ko];W[ln];B[lo];W[mn];B[jm];W[on];B[po];W[dn];B[fo];W[co];B[dp];W[ml];B[jf];W[je];B[jd];W[kf];B[kd];W[jc];B[kb];W[ei];B[mm];W[nm];B[no];W[ll];B[ne];W[oo];B[op];W[mo];B[mp];W[pn];B[ql];W[qn];B[ro];W[rn];B[qo];W[sl];B[rk];W[rm];B[sk];W[ir];B[jr];W[hs] C[● Han Yizhou 七단 ○ Xie Ke 五단 200수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go