Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Huang Xin 4단 : Fan Yin 7단

cyber | 2018.10.21 17:18:48 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg
LeagueA,round07
(;GM[1]FF[4]SZ[19]
GN[20th Chinese League A, round 7]
DT[2018-05-21]
PB[Huang Xin]BR[四단]
PW[Fan Yin]WR[七단]
KM[7.5]RE[B+R]

;B[qd];W[dp];B[dc];W[pp];B[df];W[oc];B[pf];W[kd];B[qq];W[qp];B[pq];W[nq];B[nr];W[mr];B[oq];W[np];B[op];W[oo];B[no];W[on];B[rp];W[ro];B[rq];W[lo];B[qo];W[nn];B[fq];W[eq];B[fp];W[dn];B[jq];W[lq];B[cl];W[fr];B[gr];W[er];B[hq];W[go];B[fo];W[gn];B[fn];W[dl];B[dk];W[el];B[cm];W[gm];B[dm];W[em];B[en];W[cn];B[cp];W[do];B[bn];W[bo];B[bm];W[bp];B[fm];W[fl];B[gl];W[ej];B[im];W[cj];B[bj];W[fj];B[hl];W[ci];B[bi];W[bh];B[ck];W[ai];B[bk];W[io];B[ho];W[cg];B[ce];W[cc];B[cd];W[hk];B[gk];W[gj];B[eh];W[ei];B[dh];W[ch];B[al];W[ik];B[jm];W[ff];B[gg];W[fg];B[fh];W[gh];B[gf];W[fe];B[ge];W[fd];B[gi];W[hh];B[hi];W[fi];B[ih];W[hg];B[ii];W[dg];B[jd];W[hf];B[kc];W[he];B[pc];W[pb];B[qb];W[lc];B[ld];W[ke];B[lb];W[mc];B[mb];W[pd];B[qc];W[md];B[le];W[kf];B[lf];W[lg];B[ne];W[db];B[cb];W[nb];B[kg];W[me];B[mf];W[nf];B[mg];W[ng];B[lh];W[mh];B[lg];W[jf];B[jb];W[oe];B[if];W[jg];B[nh];W[ig];B[nd];W[nc];B[oh];W[of];B[pe];W[od];B[mi];W[ma];B[gb];W[hc];B[hb];W[ic];B[ib];W[pg];B[rf];W[rg];B[qg];W[qh];B[qf];W[ph];B[ec];W[pj];B[ki];W[po];B[qn];W[jp];B[ip];W[jo];B[hn];W[rn];B[qm];W[rm];B[ql];W[rl];B[qk];W[rk];B[qj];W[ri];B[og];W[pa];B[rj];W[sj];B[sg];W[qi];B[oi];W[pi];B[ol];W[pl];B[om];W[nk];B[ok];W[oj];B[nj];W[mj];B[ni];W[lj];B[li];W[nl];B[pk];W[nm];B[si];W[sh];B[rh];W[eb];B[si];W[bc];B[fc];W[bb];B[la];W[na];B[gc];W[ja];B[ia];W[ka];B[kb];W[ga];B[gd]

C[● Huang Xin 四단 ○ Fan Yin 七단 ===수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑]
)

목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go