Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Lian Xiao 9단 : Kim Myounghoon 6단

cyber | 2018.11.04 15:28:31 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Lian Xiao]BR[九단] PW[Kim Myounghoon]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dd];B[cq];W[dq];B[cp];W[cn];B[co];W[do];B[bn];W[nc];B[lc];W[qq];B[qp];W[pq];B[nq];W[oq];B[op];W[nr];B[oc];W[pj];B[mp];W[mr];B[qf];W[no];B[mo];W[nn];B[np];W[lm];B[pl];W[nl];B[rq];W[rr];B[ro];W[sq];B[ok];W[qg];B[pg];W[ph];B[pf];W[mj];B[ni];W[ql];B[qm];W[qk];B[om];W[nh];B[oi];W[oh];B[nk];W[rg];B[rf];W[mi];B[mk];W[lk];B[mh];W[mg];B[lh];W[nf];B[ll];W[kh];B[lg];W[kl];B[ml];W[lf];B[kg];W[kf];B[jg];W[kj];B[jk];W[kk];B[li];W[lj];B[hg];W[kn];B[jm];W[jl];B[io];W[im];B[jn];W[jo];B[in];W[km];B[hm];W[il];B[jp];W[ko];B[mn];W[bm];B[cm];W[dn];B[bl];W[dm];B[am];W[ip];B[go];W[gl];B[fr];W[iq];B[dr];W[gq];B[me];W[mf];B[ie];W[kd];B[ic];W[kc];B[fc];W[nb];B[nd];W[ob];B[mc];W[qc];B[qh];W[pi];B[rh];W[ib];B[hc];W[kb];B[mb];W[ri];B[rj];W[si];B[sg];W[rk];B[qi];W[qj];B[rd];W[rc];B[sm];W[pb];B[qd];W[sl];B[cf];W[ce];B[df];W[bf];B[bg];W[be];B[db];W[eb];B[dc];W[cg];B[fl];W[fm];B[gk];W[dg];B[hl];W[gm];B[ef];W[eg];B[ff];W[bh];B[hk];W[cl];B[ck];W[bm];B[og];W[ng];B[cm];W[cr];B[eq];W[bm];B[br];W[el];B[cm];W[fp];B[gn];W[bm];B[lq];W[lp];B[cm];W[oe];B[od];W[bm];B[mq];W[kq];B[cm];W[mm];B[nm];W[bm];B[lo];W[kp];B[cm];W[er];B[es];W[bm];B[bj];W[hh];B[gh];W[gi];B[hi];W[ih];B[ii];W[jh];B[ki];W[ij];B[fi];W[ji];B[gj];W[ig];B[jf];W[hf];B[ed];W[he];B[je];W[ld];B[bc];W[gg];B[fg];W[eh];B[di];W[fh];B[gi];W[bd];B[cc];W[ag];B[ep];W[fk];B[eo];W[en];B[cm];W[fo];B[fn];W[dl];B[ej];W[ek];B[jc];W[gd];B[jb];W[lr];B[md] C[● Lian Xiao 九단 ○ Kim Myounghoon 六단 233수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go