Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Ma Yichao 5단 : Jiang Qirun 5단

cyber | 2018.11.06 22:51:08 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Ma Yichao]BR[五단] PW[Jiang Qirun]WR[五단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[pj];W[fq];B[cf];W[ch];B[gp];W[lq];B[lo];W[pp];B[po];W[pq];B[qq];W[qr];B[rr];W[or];B[qs];W[jp];B[pr];W[jn];B[dm];W[en];B[ef];W[em];B[fd];W[dk];B[cc];W[mc];B[nd];W[rc];B[cp];W[co];B[dq];W[ep];B[bo];W[bp];B[cq];W[bn];B[fr];W[gr];B[er];W[ao];B[gq];W[hr];B[iq];W[hq];B[ip];W[hp];B[io];W[jo];B[jq];W[kp];B[lr];W[mr];B[kr];W[ho];B[in];W[mq];B[go];W[hn];B[im];W[kl];B[ml];W[jk];B[ik];W[ln];B[mn];W[ij];B[jl];W[kk];B[hj];W[hk];B[gn];W[hm];B[hl];W[il];B[jm];W[gl];B[km];W[lm];B[kn];W[mm];B[nm];W[ll];B[lp];W[nn];B[om];W[mo];B[mp];W[qh];B[kd];W[rj];B[bq];W[ql];B[ph];W[pg];B[qg];W[qf];B[rg];W[rf];B[pf];W[og];B[rh];W[qi];B[sf];W[on];B[oh];W[ng];B[nh];W[mg];B[pm];W[pi];B[nj];W[md];B[me];W[ne];B[re];W[pn];B[qm];W[oo];B[oq];W[hc];B[fc];W[rm];B[oi];W[qn];B[rk];W[bf];B[be];W[he];B[le];W[ee];B[de];W[cd];B[bd];W[fe];B[ed];W[ff];B[eg];W[dc];B[db];W[mh];B[nf];W[qj];B[rl];W[pk];B[oj];W[ro];B[qk];W[sl];B[pl];W[sk];B[ok];W[of];B[oe];W[pe];B[qe];W[fg];B[id];W[cb];B[eb];W[bc];B[ce];W[gc];B[eh];W[pf];B[kg];W[li];B[ki];W[jh];B[ih];W[gd];B[gb];W[hb] C[● Ma Yichao 五단 ○ Jiang Qirun 五단 184수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go