Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Peng Liyao 5단 : Hu Yuhan 5단

cyber | 2018.11.06 22:56:09 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Peng Liyao]BR[五단] PW[Hu Yuhan]WR[五단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[cc];B[qp];W[dq];B[co];W[oq];B[pq];W[po];B[qo];W[pn];B[or];W[nq];B[pp];W[nr];B[op];W[mo];B[nn];W[cp];B[ep];W[dp];B[do];W[eo];B[eq];W[bo];B[cm];W[dm];B[en];W[fo];B[dl];W[em];B[fn];W[go];B[dn];W[er];B[dr];W[cr];B[bp];W[ds];B[bq];W[qf];B[qi];W[md];B[oe];W[cl];B[ck];W[bl];B[bm];W[qc];B[qd];W[rd];B[re];W[rb];B[sd];W[rc];B[qe];W[nc];B[el];W[pj];B[pi];W[nj];B[oi];W[mn];B[nm];W[mm];B[nl];W[oj];B[ml];W[qj];B[ni];W[mj];B[pl];W[mi];B[me];W[ql];B[qm];W[ri];B[rh];W[rk];B[rm];W[le];B[mf];W[lf];B[lg];W[qh];B[si];W[rj];B[qg];W[mg];B[ng];W[mh];B[kg];W[ld];B[oc];W[ob];B[nb];W[pb];B[nh];W[jh];B[jg];W[ig];B[if];W[hg];B[je];W[hf];B[kh];W[ki];B[ji];W[ih];B[kj];W[li];B[he];W[ge];B[hd];W[gd];B[gc];W[pg];B[ph];W[fc];B[jc];W[gb];B[kb];W[lb];B[hc];W[eb];B[hb];W[lk];B[ll];W[jk];B[cg];W[pr];B[qr];W[jn];B[kn];W[ko];B[jj];W[ik];B[jo];W[in];B[lo];W[kp];B[lp];W[lq];B[kq];W[jp];B[mp];W[lr];B[gn];W[hn];B[hj];W[ij];B[cd];W[ce];B[bd];W[be];B[dd];W[de];B[ed];W[ee];B[fd];W[fe];B[bc];W[bb];B[db];W[cb];B[dc];W[da];B[ab];W[ea];B[ec];W[fb];B[ba];W[ca];B[ga];W[aa];B[jq];W[ip];B[ba];W[rg];B[qh];W[aa];B[gp];W[hp];B[ba];W[dk];B[fa];W[ek];B[fl];W[cj];B[bk];W[bj];B[al];W[ei];B[mb];W[pc];B[od];W[la];B[mc];W[lc];B[nd];W[na];B[dj];W[di];B[aj];W[bi];B[fk];W[ej];B[nc];W[ma];B[ps];W[kl];B[hi];W[ii];B[np];W[km];B[ns] C[● Peng Liyao 五단 ○ Hu Yuhan 五단 215수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go