Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Sun Tengyu 7단 : Xie Erhao 9단

cyber | 2018.11.06 23:00:28 | 본문 건너뛰기 쓰기

china-china-wwg200s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Sun Tengyu]BR[七단] PW[Xie Erhao]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dc];B[pq];W[cq];B[ce];W[fd];B[di];W[qo];B[hc];W[nc];B[oc];W[nd];B[pf];W[dh];B[ci];W[jc];B[he];W[df];B[je];W[ch];B[ei];W[de];B[cn];W[ep];B[kb];W[kc];B[jb];W[kf];B[ke];W[lb];B[ic];W[ka];B[ia];W[mf];B[qk];W[qc];B[ob];W[qe];B[pe];W[qf];B[qg];W[rg];B[qd];W[rd];B[le];W[rb];B[pg];W[rh];B[mh];W[pi];B[oh];W[op];B[qp];W[ro];B[nr];W[oi];B[ni];W[nj];B[mj];W[nk];B[po];W[li];B[mi];W[ng];B[mg];W[lf];B[kh];W[jg];B[hg];W[ih];B[ij];W[hh];B[fg];W[gi];B[gk];W[ji];B[jj];W[ki];B[nf];W[of];B[kg];W[jf];B[ig];W[jh];B[lk];W[if];B[hf];W[ne];B[nh];W[ie];B[id];W[gd];B[hd];W[eh];B[fh];W[fi];B[fb];W[ff];B[fe];W[eg];B[gf];W[ef];B[gg];W[hb];B[gb];W[db];B[eb];W[ea];B[fa];W[ha];B[da];W[cb];B[fj];W[ld];B[jd];W[nb] C[● Sun Tengyu 七단 ○ Xie Erhao 九단 116수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )

목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go