Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Tao Xinran 6단 : Meng Tailing 6단

cyber | 2018.11.19 23:26:59 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Tao Xinran]BR[六단] PW[Meng Tailing]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[pj];W[fq];B[gp];W[lq];B[cf];W[ci];B[dm];W[ce];B[df];W[fd];B[cp];W[co];B[do];W[dq];B[cq];W[bo];B[dr];W[er];B[cr];W[bm];B[fp];W[hq];B[bp];W[cl];B[io];W[ir];B[jq];W[jr];B[kq];W[kr];B[lp];W[mq];B[mp];W[nd];B[mc];W[mb];B[lc];W[ne];B[le];W[pi];B[oi];W[ph];B[qj];W[oh];B[rc];W[rb];B[re];W[ni];B[oj];W[sc];B[of];W[pp];B[qq];W[pq];B[nf];W[po];B[rn];W[qn];B[qm];W[ro];B[qo];W[pn];B[rm];W[qr];B[rp];W[rq];B[so];W[nq];B[eo];W[eq];B[dl];W[dk];B[ek];W[dj];B[cc];W[be];B[ej];W[ei];B[fi];W[eh];B[fh];W[fg];B[gg];W[fj];B[gj];W[fk];B[el];W[jo];B[ip];W[mm];B[nn];W[ki];B[gf];W[ff];B[ge];W[gd];B[de];W[ed];B[mk];W[gh];B[gi];W[hh];B[ii];W[ih];B[ij];W[jf];B[cd];W[bf];B[jh];W[lf];B[jg];W[ke];B[me];W[kg];B[ig];W[kc];B[bg];W[bd];B[bc];W[cg];B[eb];W[fb];B[ec];W[dc];B[db];W[fc];B[bb];W[ea];B[ca];W[rd];B[kh];W[qf];B[qe];W[mg];B[mh];W[rf];B[se];W[ng];B[pf];W[lb];B[lh];W[nh];B[oe];W[lg];B[ar];W[mi];B[kk];W[lj];B[lk];W[pm];B[nm];W[rr];B[hd];W[hc];B[id];W[if];B[hf];W[ic];B[jd];W[kd];B[bh];W[dg];B[ad];W[ee];B[af];W[ef];B[ae];W[ri];B[rj];W[pl];B[bi];W[bj];B[cm];W[bl];B[cn];W[bn];B[gq];W[gr];B[qi];W[qh];B[rh];W[rg];B[si];W[ql];B[rl];W[no];B[mo];W[op];B[iq];W[nl];B[ml];W[on];B[mn];W[ji];B[hg];W[jc];B[hp];W[hr];B[es];W[fs];B[ds] C[● Tao Xinran 六단 ○ Meng Tailing 六단 213수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go