Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Wang Zejin 6단 : Shi Yue 9단

cyber | 2018.12.13 21:06:18 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Wang Zejin]BR[六단] PW[Shi Yue]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dc];B[np];W[nc];B[qf];W[df];B[kc];W[ic];B[oc];W[nd];B[ke];W[ng];B[ie];W[gc];B[pg];W[lg];B[oi];W[pe];B[qe];W[jg];B[me];W[od];B[pc];W[of];B[ig];W[jf];B[je];W[if];B[hf];W[hg];B[gf];W[ih];B[hd];W[gg];B[hc];W[hb];B[ib];W[gb];B[jb];W[cm];B[ff];W[iq];B[cq];W[dq];B[cp];W[co];B[bo];W[bn];B[do];W[cn];B[dr];W[er];B[br];W[fq];B[fg];W[fi];B[jp];W[ip];B[jo];W[kr];B[mh];W[mg];B[kj];W[qn];B[ql];W[pl];B[qm];W[pn];B[pm];W[on];B[om];W[nm];B[nl];W[mn];B[oq];W[ml];B[kh];W[lh];B[li];W[ji];B[ki];W[lf];B[kl];W[rp];B[rq];W[pp];B[pq];W[qo];B[qq];W[no];B[lm];W[nk];B[ol];W[mm];B[oo];W[lk];B[mj];W[kk];B[jk];W[jj];B[jm];W[mp];B[lo];W[mo];B[mq];W[lp];B[lq];W[mk];B[ok];W[kn];B[fp];W[kq];B[eo];W[eq];B[io];W[nj];B[ni];W[kp];B[el];W[gl];B[dk];W[fn];B[gp];W[ds];B[dm];W[fm];B[gq];W[cr];B[ap];W[dn];B[gr];W[bq];B[bp];W[bs];B[aq];W[en];B[ir];W[jq];B[ho];W[il];B[fs];W[es];B[as];W[ar];B[hm];W[jl];B[as];W[oj];B[pj];W[ar];B[hl];W[hk];B[as];W[pi];B[qj];W[ar];B[kf];W[bq];B[kg];W[ao];B[cd];W[cc];B[cf];W[cg];B[de];W[di];B[bc];W[bb];B[ch];W[ci];B[bg];W[bi];B[eh];W[ei] C[● Wang Zejin 六단 ○ Shi Yue 九단 176수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go