Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Wu Guangya 6단 : Xu Jiayang 7단

cyber | 2018.12.13 21:10:59 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Wu Guangya]BR[六단] PW[Xu Jiayang]WR[七단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pq];W[dd];B[fq];W[qo];B[np];W[eq];B[fp];W[dn];B[bo];W[ck];B[cq];W[cp];B[er];W[dq];B[dr];W[bq];B[cr];W[bp];B[dm];W[en];B[ip];W[ek];B[fc];W[ec];B[fd];W[df];B[jd];W[pk];B[qi];W[qc];B[pc];W[qd];B[qe];W[re];B[qf];W[rf];B[qg];W[pb];B[ob];W[qb];B[nc];W[qq];B[qr];W[pp];B[oq];W[rq];B[pl];W[ql];B[qm];W[rm];B[rl];W[qk];B[pm];W[rn];B[ok];W[oj];B[nj];W[nk];B[ol];W[rk];B[pj];W[kq];B[ko];W[mq];B[mp];W[iq];B[hq];W[jp];B[ir];W[jo];B[jq];W[jr];B[fk];W[fl];B[fm];W[gl];B[em];W[cm];B[gm];W[kn];B[el];W[ej];B[hl];W[gk];B[kl];W[hm];B[cn];W[bm];B[eo];W[do];B[im];W[hn];B[hk];W[gj];B[in];W[fn];B[hj];W[gi];B[ih];W[iq];B[io];W[hg];B[ig];W[hf];B[ie];W[hr];B[jq];W[if];B[jf];W[iq];B[ce];W[de];B[jq];W[he];B[cc];W[id];B[je];W[iq];B[eb];W[is];B[cd];W[lm];B[gn];W[nn];B[oo];W[on];B[pn];W[po];B[mn];W[mm];B[ln];W[nl];B[oi];W[km];B[lp];W[nq];B[op];W[lo];B[mo];W[or];B[jn];W[kp];B[pr];W[nr];B[mk];W[lo];B[ff];W[ko];B[eg];W[dg];B[hh];W[gh];B[gg];W[db];B[fb];W[dc];B[cb];W[bf];B[da];W[gq];B[gr];W[ho];B[hp];W[go];B[dh];W[eh] C[● Wu Guangya 六단 ○ Xu Jiayang 七단 168수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go